ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Wyko­nanie doku­men­tacji pro­jek­towo-kosz­to­rysowej jałown­i­ka wraz z obiek­ta­mi towarzyszą­cy­mi w Luboni” 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
[…]

UNIEWAŻNIENIE — ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

 na zadanie: „Wyko­nanie doku­men­tacji pro­jek­towo-kosz­to­rysowej jałown­i­ka wraz z obiek­ta­mi towarzyszą­cy­mi w Luboni” 
Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „Garzyn” sp. z o. o. infor­mu­je o unieważnie­niu zaproszenia do składa­nia ofert z dnia 26.04.2021 r. na zadanie: wyko­nanie doku­men­tacji pro­jek­towo-kosz­to­rysowej jałown­i­ka wraz z obiek­ta­mi towarzyszą­cy­mi w Luboni.
Powód unieważnienia: istot­na zmi­ana tj. zwięk­sze­nie zakre­su zapotrze­bowa­nia ze strony zamawiającego.
Za zaist­ni­ałą sytu­ację wszys­t­kich zain­tere­sowanych przeprasza­my. Jednocześnie […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Wyko­nanie doku­men­tacji pro­jek­towo-kosz­to­rysowej jałown­i­ka wraz z obiek­ta­mi towarzyszą­cy­mi w Luboni” 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
[…]

SPRZEDAŻ PSZENICY KONSUMPCYJNEJGARZYN

Fir­ma Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. ofer­u­je do sprzedaży 400 ton PSZENICY  ze zbiorów 2020 o para­me­tra­ch : białko pow.12,5%, gęs­tość min.76kg/hl, licz­ba opada­nia pow.220 s, wilgo­t­ność max.14,5%, zanieczyszczenia nieużyteczne do 2 %.

Ofer­owana ilość 400 ton może zostać sprzedana w całoś­ci lub częś­ci (min­i­mal­na par­tia 100 ton), zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty, prowadzenia dal­szych negoc­jacji z […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Budowa samo­chodowej wagi zagłębionej 60 t” 
 I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek […]

SPRZEDAŻ PSZENŻYTA Z GOSPODARSTWA KNYSZYN (woj.podlaskie)

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „Garzyn” Sp. z o.o. OFERUJE DO SPRZEDAŻY  300 ton ziar­na pszenży­ta ze zbioru 2020 roku z gospo­darst­wa Knyszyn-Zamek 15 (19–120 KNYSZYN, woj. pod­lask­ie). Odbiór z gosp. Knyszyn-Zamek trans­portem kupu­jącego po pod­pisa­niu umowy.  Odbiór możli­wy od 29.03.2021  do 30.04.2021 roku. Zas­trzegamy sobie pra­wo sprzedaży w całoś­ci lub części.

Ofer­ty zaw­ier­a­jące cenę net­to za 1 tonę , deklarowaną ilość […]

SPRZEDAŻ PSZENICY KONSUMPCYJNEJ ZE ZBIORÓW 2020 ROKU.

Fir­ma Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. ofer­u­je do sprzedaży 2000 ton PSZENICY  ze zbiorów 2020 o para­me­tra­ch : białko pow.12,5%, gęs­tość min.76kg/hl, licz­ba opada­nia pow.220 s, wilgo­t­ność max.14,5%, zanieczyszczenia nieużyteczne do 2 %.

Ofer­owana ilość 2000 ton może zostać sprzedana w całoś­ci lub częś­ci (min­i­mal­na par­tia 500 ton), zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty, prowadzenia dal­szych negoc­jacji z […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Budowa wiaty na maszyny w m. Knyszyn-Zamek” 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem przetargu […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Budowa samo­chodowej wagi najaz­dowej 60 t” 
 I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup kół do ciąg­ników do uprawy międzyrzędowej” 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest […]