OGŁOSZENIE O PRZETARGU

w try­bie art. 701 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145  z późn. zm.) na zadanie: „Budowa stanowiska do obmy­wa­nia sprzę­tu pol­no-rol­niczego”                                       

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Prze­targ odby­wa się zgod­nie z art. 701 i 703 — 705 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek […]

Rozmowy kwalifikacyjne — Księgowy/Księgowa

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o.
uprze­jmie infor­mu­je, że w związku z prze­ci­wdzi­ałaniem rozprzestrzeni­a­n­iu się koron­awirusa — COVID 19
roz­mowy kwal­i­fika­cyjne zosta­ją przełożone na ter­min późniejszy.
Jed­nocześnie infor­mu­je­my, iż skon­tak­tu­je­my się z wybrany­mi osoba­mi.

ZAPYTANIE O CENĘ

 Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zaprasza uprawnione pod­mio­ty do składa­nia ofert na wyko­nanie wyce­ny sprzę­tu:

 

Ład­owar­ka teleskopowa John Deere 3400, rok pro­dukcji 2001
Ciąg­nik rol­niczy Deutz-Fahr Agro­tron, rok pro­dukcji 2004

 

Ofer­ta powin­na zaw­ier­ać:

 

Imię, Nazwisko i adres lub nazwę (fir­mę) i siedz­ibę oferenta.
Ofer­owaną cenę za wyko­nanie usłu­gi.
Kserokopię/skan doku­men­tów upraw­ni­a­ją­cych Oferenta do wykony­wa­nia zamówienia.
Ter­min real­iza­cji […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup i mon­taż zabu­dowy skrzyni ładunkowej do samo­chodu Dacia Dokker”. 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
[…]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025  z późn. zm.) na zadanie: „Zakup zestawu do kon­fekcjonowa­nia siary dla cieląt  – szt. 2”  
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
[…]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) na zadanie: „Zestaw do mon­i­torowa­nia obiek­tów inwen­tars­kich – szt. 2” 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025  z późn. zm.) na zadanie: „Wyko­nanie doku­men­tacji pro­jek­towo-kosz­to­rysowej na  dos­tosowanie wewnętrznej stacji trans­for­ma­torowej w Knyszynie-Zamku”
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup ład­owar­ki teleskopowej przegubowej”   I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025  z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup zgra­bi­ar­ki do zielonek”. 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej […]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

w try­bie art. 701 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025   z późn. zm.) na zadanie: „Budowa myjni dla maszyn rol­niczych”