ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025   z późn. zm.) na zadanie: „Zakup przy­czepy do prze­wozu zwierząt” 

Sprzedaż pszenżyta z Gospodarstwa Knyszyn.

Fir­ma Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. ofer­u­je do sprzedaży 500 ton pszenży­ta  ze zbiorów 2019.

Ofer­owana ilość 500 ton może zostać sprzedana w całoś­ci lub częś­ci, zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty, prowadzenia dal­szych negoc­jacji z kon­tra­hen­ta­mi, unieważnienia ofer­ty w całoś­ci lub częś­ci oraz niedoko­na­nia wyboru bez poda­nia przy­czyny.

Miejsce odbioru : Gospo­darst­wo Knyszyn, Knyszyn Zamek 15, 19–120 Knyszyn, […]

Autor |25 listopada, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPYTANIE O CENĘ

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej
GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na:

                -
wymi­anę łożysk gran­u­la­to­ra GRP(B)-seria420

                -
wymi­anę pierś­cienia usta­la­jącego matrycy

                -
regen­er­ację matrycy i rolek gran­u­la­to­ra

W ofer­cie należy uwzględ­nić
mon­taż i demon­taż niezbęd­nych ele­men­tów oraz dojazd w wskazane miejsce.

Proszę o podanie ceny net­to za
wyżej wymienione zadanie w [zł].

Ter­min real­iza­cji do ustal­e­nia (proszę
podać w ofer­cie)

Miejsce real­iza­cji:
Drob­nin 3A, 64–120 […]

Autor |5 listopada, 2019|przetargi|0 komentarzy|

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i za rok 2020

Zarząd
Spół­ki

Ośrodek
Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o.

z
siedz­ibą w Garzynie,

ul. Leszczyńs­ka
34, 64–120 Krzemie­niewo

zaprasza uprawnione pod­mio­ty do składa­nia
pisem­nych ofert na

przeprowadze­nie bada­nia spra­woz­da­nia
finan­sowego Spół­ki za rok 2019 i za rok 2020

oraz sporządze­nie pisem­nego spra­woz­da­nia z tego bada­nia.

Ofer­ta firmy audy­torskiej na rok 2019 i na rok 2020 powin­na zaw­ier­ać:

a) infor­ma­c­je o fir­mie audy­torskiej, w tym o: — formie prowadzenia […]

Autor |14 października, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wyko­nanie rocznego przeglą­du budynków i budowli

w try­bie art. 66–70ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025  z późn. zm.)                                 

I. Infor­ma­c­je ogólne.

 1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny

2. Orga­ni­za­torem jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” […]

Autor |2 października, 2019|przetargi|0 komentarzy|

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

w try­bie art. 701 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025    z późn. zm.) na zadanie: „Budowa suszarni zbożowej”                                       

I. Infor­ma­c­je ogólne.

1. Prze­targ odby­wa się zgod­nie z art. 701 i 703
— 705 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny

2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej […]

Autor |30 września, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)  na wyko­nanie usług geo­dezyjnych.

I. Infor­ma­c­je ogólne.

1. Wybór oferenta
oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70ustawy z dnia 23
kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny

2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn […]

Autor |16 września, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. Garzyn, ul.
Leszczyńs­ka 34, 64–120
Krzemie­niewo zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na węgiel kra­jowy:

Węgiel orzech — z akcyzą

24 t

-
wartość opałowa

25.000 Kj/kg

-
popiół

8 — 10 […]

Autor |10 września, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025  z późn. zm.) na zadanie: „Zakup przy­czepy do prze­wozu zwierząt”   

I. Infor­ma­c­je ogólne.

1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny

2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest […]

Autor |4 września, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPYTANIE O CENĘ

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na wyko­nanie usłu­gi czyszczenia i legal­iza­cji zbiorników pali­wowych podziem­nych:

Ilość zbiorników – 4 szt.

Pojem­ność zbiorni­ka – 10 000 litrów

Miejsce wyko­na­nia usłu­gi: Drob­nin 3a, 64–120 Krzemie­niewo.

Proszę o podanie ceny net­to [zł] za wyko­nanie usłu­gi.

Ter­min real­iza­cji do: 30.11.2019 r. 

Ofer­ty należy przesłać pocztą elek­tron­iczną na adres: garzyn@garzyn.pl

Ofer­ty należy przesłać do dnia 06.09.2019 r., do godziny 12:00

Zas­trzegamy sobie pra­wo […]

Autor |29 sierpnia, 2019|przetargi|0 komentarzy|