ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup i mon­taż sys­te­mu odzysku ciepła z mle­ka”   
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup i mon­taż wygrodzeń w Luboni”   
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na pełnie­nie funkcji inspek­to­ra nad­zoru inwest­orskiego przy remon­cie budynku inwen­tarskiego – obo­ry w zakre­sie odbu­dowy zniszc­zonych frag­men­tów obiek­tu oraz wymi­any pokrycia dachowego

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145  z późn. zm.)                                   

 

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy […]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

w try­bie art. 701 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) na zadanie: „Remont budynku inwen­tarskiego – obo­ry w zakre­sie odbu­dowy zniszc­zonych frag­men­tów obiek­tu oraz wymi­any pokrycia dachowego”                                       

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Prze­targ odby­wa się zgod­nie z art. 701 i 703 — 705 ustawy z dnia 23 kwiet­nia […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145  z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup samo­chodu osobowego szt. 2”. 
 I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145  z późn. zm.) na zadanie: „Wyko­nanie doku­men­tacji pro­jek­towo-kosz­to­rysowej na  dos­tosowanie wewnętrznej stacji trans­for­ma­torowej w Knyszynie-Zamku”
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem […]

Zakup 400 ton kukurydzy suchej

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej “GARZYN” Sp. z o.o. zaprasza do składa­nia ofert na dostawę 400 ton kukury­dzy ziarnowej suchej. Miejsce dostawy Drob­nin 3a, 64–120 Krzemie­niewo.

Ofer­ty prosimy składać do 17 kwiet­nia 2020 roku do godziny 10.00 drogą elek­tron­iczną na adres zakupy@garzyn.pl

Autor |16 kwietnia, 2020|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na wyko­nanie usłu­gi śru­towa­nia mokrego ziar­na kukury­dzy:

1. miejsce wyko­na­nia usłu­gi: Gospo­darst­wo Drob­nin, gm. Krzemie­niewo,  powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopol­skie.

- planowana ilość ziar­na: 1500 ton

            — przewidy­wany ter­min rozpoczę­cia usłu­gi ok. 15.09.2020 r. – dopre­cy­zowanie   ter­minu nastąpi tele­fon­icznie przed rozpoczę­ciem zbioru.

(ter­min uza­leżniony od warunk­ów pogodowych )

- […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na zakup:

I. Dla gosp. Drob­nin:

Rękaw foliowy do sianok­iszonek grubość min. 210 µm dł. 75 m śr. 2,7 m  30 szt.
Rękaw foliowy do sianok­iszonek grubość min. 210 µm dł. 60 m śr. 2,7 m   10 szt.
Folia silosowa biało-czarna, grubość min. 150 µm

dł. 200 […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na usługę koszenia kukury­dzy na kiszonkę

 

Miejsce wyko­na­nia usłu­gi: Gospo­darst­wo Drob­nin, gm. Krzemie­niewo,  powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopol­skie.

- zbiór kukury­dzy w ter­minie 10–15 sier­pień 2020 r., uza­leżniony od warunk­ów

atmos­fer­ycznych

- obszar ok. 200–260 ha – uza­leżnione od plonu

- tech­nolo­gia zbioru typu shred­lage

- dłu­gość cię­cia siecz­ki 28–30 mm

[…]