ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie  ofer­ty na:

wpy­chanie i ubi­janie kiszon­ki w silosie ład­owarką kołową o masie włas­nej powyżej 28 ton

2 szt.

 

W ofer­cie należy podać:

- typ maszyny

- masę włas­ną maszyny

- pojem­ność łyżki

- cenę za godz­inę usłu­gi ( bez paliwa)

- miejsce wyko­na­nia usłu­gi: Gospo­darst­wo Drob­nin, gm. Krzemie­niewo,  powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopolskie.

 

Ter­min wykonania […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na:

- zak­isza­cz do zielonek a 100 g

 

Miejsce dostawy: Gospo­darst­wo Drob­nin, gm. Krzemie­niewo, powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopol­skie – 250 opakowań

 

Miejsce dostawy: Gospo­darst­wo Knyszyn-Zamek, gm. Knyszyn,  powiat moniec­ki, woj. pod­lask­ie – 90 opakowań

Ter­min real­iza­cji: od 24.05.2021 r.

Dostawa par­ti­a­mi wg zapotrzebowania.

 

Ofer­ty należy przesłać pocztą elek­tron­iczną na adres: zakupy@garzyn.pl

 

Ofer­ty […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie  ofer­ty na:

Usługę pakowa­nia zielon­ki prasą do rękawa foliowego – ok. 10 rękawów
Usługę zbioru zielon­ki wozem samoz­bier­a­ją­cym z noża­mi, wóz z aplika­torem zakiszacza

- areał: ok 100 ha

wpy­chanie i ubi­janie kiszon­ki w silosie ład­owarką kołową o masie włas­nej powyżej 16 ton

W ofer­cie należy podać:

- typ […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740  z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup przy­czepy trans­portowej – 2 szt.”. 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Rozbiór­ka dwóch budynków garażowych w Górznie” 
  I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem zaproszenia jest […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na zakup:

Dla gosp. Drobnin:
Rękaw foliowy do sianok­iszonek grubość min. 220 µm dł. 75 m śr. 2,7 m  20 szt.
Rękaw foliowy do sianok­iszonek grubość min. 220 µm dł. 60 m śr. 2,7 m   15 szt.
Folia silosowa biało-czarna, grubość min. 150 µm

dł. […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Wyko­nanie doku­men­tacji pro­jek­towo-kosz­to­rysowej jałown­i­ka wraz z obiek­ta­mi towarzyszą­cy­mi w Luboni” 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
[…]

UNIEWAŻNIENIE — ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

 na zadanie: „Wyko­nanie doku­men­tacji pro­jek­towo-kosz­to­rysowej jałown­i­ka wraz z obiek­ta­mi towarzyszą­cy­mi w Luboni” 
Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „Garzyn” sp. z o. o. infor­mu­je o unieważnie­niu zaproszenia do składa­nia ofert z dnia 26.04.2021 r. na zadanie: wyko­nanie doku­men­tacji pro­jek­towo-kosz­to­rysowej jałown­i­ka wraz z obiek­ta­mi towarzyszą­cy­mi w Luboni.
Powód unieważnienia: istot­na zmi­ana tj. zwięk­sze­nie zakre­su zapotrze­bowa­nia ze strony zamawiającego.
Za zaist­ni­ałą sytu­ację wszys­t­kich zain­tere­sowanych przeprasza­my. Jednocześnie […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Wyko­nanie doku­men­tacji pro­jek­towo-kosz­to­rysowej jałown­i­ka wraz z obiek­ta­mi towarzyszą­cy­mi w Luboni” 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
[…]

SPRZEDAŻ PSZENICY KONSUMPCYJNEJGARZYN

Fir­ma Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. ofer­u­je do sprzedaży 400 ton PSZENICY  ze zbiorów 2020 o para­me­tra­ch : białko pow.12,5%, gęs­tość min.76kg/hl, licz­ba opada­nia pow.220 s, wilgo­t­ność max.14,5%, zanieczyszczenia nieużyteczne do 2 %.

Ofer­owana ilość 400 ton może zostać sprzedana w całoś­ci lub częś­ci (min­i­mal­na par­tia 100 ton), zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty, prowadzenia dal­szych negoc­jacji z […]

Autor |23 kwietnia, 2021|przetargi|0 komentarzy|