Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o.o. w Garzynie poszukuje pracowników

 
DOJARZA KRÓW
OPERATORA WOZU PASZOWEGO
DOWOŻĄCEGO PASZĘ
PRACOWNIKA DO OBSŁUGI CIELĄT
KIEROWCĘ kat. B i C DO TRANSPORTU ZWIERZĄT
MAGAZYNIERA
 

 
 
Atu­ta­mi kandy­da­ta będą:

doświad­cze­nie zawodowe przy pra­cy ze zwierzę­ta­mi (dla stanowisk obsłu­gi zwierząt)
inic­jaty­wa i odpowiedzialność 

 

Fir­ma oferuje:

sta­bil­ną pracę w opar­ciu o umowę
atrak­cyjne wynagrodzenie
możli­wość zakwaterowania
paki­ety pozapłacowe

 

Ofer­ty z lis­tem motywa­cyjnym i CV prosimy przesyłać na adres:

 
Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. […]

Autor |2 lipca, 2021|inne|0 komentarzy|

ZAPYTANIE

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej “Garzyn” Sp. z o. o. ogłasza zapy­tanie ofer­towe na ser­wis wozów pas­zowych samo­jezd­nych firmy RMH:
w oborze Mierze­je­wo Mix­ell­farm 14 m³
w oborze Mierze­je­wo Mix­ell­farm 15 m³
w Oborze Knyszyn Lib­er­ty 13 m³

Proszę o podanie staw­ki godzi­nowej, dojaz­du, cza­su dojaz­du, staw­ki rabaowej od cen kat­a­l­o­gowych poszczegól­nych grup częś­ci zamiennych.
Proszę również o przesłanie cen katalogowych.
Ofer­ty proszę przysyłać drogą mailową do […]

ZAPYTANIE

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej “Garzyn” Sp. z o. o. Ogłasza zapy­tanie ofer­towe na ser­wis urządzeń udo­jowych, schładzal­niczych, zgar­ni­aczy oborni­ka firmy DeLaval na okres roku od 01.07.2021:
w oborze Górzno hala 2x 10 bok w bok,zgarniacze typu delta
w oborze Mierze­je­wo hala karuzela HBR 24 stanowiska, zgar­ni­acze typu delta
w Oborze Knyszyn hala bok w bok 2x 8 stanowisk.

Proszę o podanie staw­ki godzi­nowej, dojazdu, […]

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJGARZYNSP. Z O.O. z siedzibą w Garzynie

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Ogłasza postępowanie kwal­i­fika­cyjne na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJGARZYNSP. Z O.O. z siedz­ibą w Garzynie

Sprzedaż pszenicy konsumpcyjnej — 200 ton.

Fir­ma Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. ofer­u­je do sprzedaży 200 ton PSZENICY kon­sump­cyjnej ze zbiorów 2020 o para­me­tra­ch : białko pow.12,5%, gęs­tość min.76kg/hl, licz­ba opada­nia pow.220 s, wilgo­t­ność max.14,5%, zanieczyszczenia nieużyteczne do 2 %.

Ofer­owana ilość 200 ton może zostać sprzedana w całoś­ci lub częś­ci (min­i­mal­na par­tia 100 ton), zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty, prowadzenia dal­szych negocjacji […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup i mon­taż zbiorni­ka do mle­ka 12.000 litrów z myjnią automaty­czną i ukła­dem chłodzenia” 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup sys­te­mu zarządza­nia sta­dem Del­pro wraz z jed­nos­tką koń­cową i mon­i­torem, dwa komplety

 I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Budowa samo­chodowej wagi zagłębionej 60 t monolitycznej” 
 I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na:

Usłu­gowe roz­drab­ni­an­ie i pra­sowanie słomy prasą kostku­jącą wysok­iego zgnio­tu z dodatkowym przyrzą­dem tną­cym typu Pre­Chop – waga kost­ki ok. 500 kg – 2000 kostek

W ofer­cie należy podać:

- typ maszyny z rodza­jem cię­cia słomy

- wielkość kostki

- wagę kostki

- cenę usłu­gi (maszy­na z ciąg­nikiem i operatorem)

Miejsce […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na usługę koszenia kukury­dzy na kiszonkę

 

Miejsce wyko­na­nia usłu­gi: Gospo­darst­wo Drob­nin, gm. Krzemie­niewo,  powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopolskie.

- zbiór kukury­dzy w ter­minie 16–20 sier­pień 2021 r., uza­leżniony od warunków

atmos­fer­ycznych

- obszar ok. 250 ha – uza­leżnione od plonu

- tech­nolo­gia zbioru typu shred­lage lub sieczkarnią rocznik 2020 i […]