ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025   z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup przenośni­ka śli­makowego”

I. Infor­ma­c­je ogólne.

1. Wybór oferenta oraz zawar­cie
umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964
r. — Kodeks cywilny

2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. […]

Autor |Sierpień 23rd, 2019|przetargi|0 komentarzy|

Zaproszenie do składania ofert na zakup ziarna kukurydzy z pola

I. Infor­ma­c­je ogólne.

1. Orga­ni­za­torem jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn, ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo.

2. Orga­ni­za­tor
zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez
poda­nia przy­czyn.

II. Przed­miot ofer­ty.

1.Przedmiotem ofer­ty jest zakup ziar­na kukury­dzy z pola ze zbiorów 2019 w iloś­ci 2.000 ton

- cenę proszę podać na 30% wilgo­t­noś­ci z trans­portem

2. Ter­min dostawy:  zapro­ponowany […]

Autor |Sierpień 23rd, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup sprzę­tu rol­niczego”

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny.Organizatorem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn, ul. […]

Autor |Sierpień 16th, 2019|przetargi|0 komentarzy|

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

w try­bie art. 701 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)na zadanie: „Wymi­ana pokrycia dachów”

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Prze­targ odby­wa się zgod­nie z art. 701i 703- 705 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny.Organizatorem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemieniewo.Organizator zas­trze­ga […]

Autor |Lipiec 17th, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup bel­ki opryski­wacza HAZ 30”

I. Infor­ma­c­je ogólne

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny.Organizatorem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. […]

Autor |Lipiec 12th, 2019|przetargi|0 komentarzy|

Sprzedaż pszenicy paszowej

Fir­ma Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. ofer­u­je do sprzedaży 100 ton pszeni­cy pas­zowej  ze zbiorów 2018.

Ofer­owana ilość 100 ton może zostać sprzedana w całoś­ci lub częś­ci, zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty, prowadzenia dal­szych negoc­jacji z kon­tra­hen­ta­mi, unieważnienia ofer­ty w całoś­ci lub częś­ci oraz niedoko­na­nia wyboru bez poda­nia przy­czyny.

Miejsce odbioru : Cen­trum Pas­zowo-Mag­a­zynowe […]

ZAPYTANIE O CENĘ

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na zakup nawozów

Proszę o podanie ceny net­to [zł] za tonę z uwzględ­nie­niem dostawy w wymienione lokaliza­c­je.

Ter­min dostawy do: 20.07.2019 r. (polifos­ka), 31.10.2019 r. (pozostałe).

Ofer­ty należy przesłać pocztą elek­tron­iczną na adres: garzyn@garzyn.pl

Ofer­ty należy przesłać do dnia 05.07.2019 r., do godziny 10:00

Zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub […]

Autor |Lipiec 1st, 2019|przetargi|0 komentarzy|

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

w try­bie art. 701 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) na zadanie: „Budowa pły­ty obornikowej w m. Knyszyn-Zamek”

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Prze­targ odby­wa się zgod­nie z art. 701 i 703 — 705 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny.Organizatorem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. […]

Autor |Czerwiec 28th, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPYTANIE O CENĘ

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na usłu­gowe pra­sowanie słomy prasą wielko­gabary­tową (duża kost­ka), sło­ma pocię­ta na 2–3 cm – ok. 200 ton „+ — 10%”.

W ofer­cie należy podać:

typ maszyny­wielkość kostki­wagę kost­ki­cenę usłu­gi (maszy­na z ciąg­nikiem i oper­a­torem)

Ter­min wyko­na­nia usłu­gi: planowany ter­min rozpoczę­cia usłu­gi 20.07.2019 r. – dopre­cy­zowanie ter­minu nastąpi dwa dni […]

Autor |Czerwiec 18th, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPYTANIE O CENĘ

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na wyko­nanie usłu­gi śru­towa­nia mokrego ziar­na kukury­dzy:

Miejsce wyko­na­nia usłu­gi: Gospo­darst­wo Drob­nin, gm. Krzemie­niewo, powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopolskie.planowana ilość ziar­na: 1500 ton­przewidy­wany ter­min rozpoczę­cia usłu­gi ok. 20.09.2019 r. – dopre­cy­zowanie ter­minu nastąpi tele­fon­icznie przed rozpoczę­ciem zbioru (ter­min uza­leżniony od warunk­ów pogodowych)usługa maszyny z bocznym wysypem na […]

Autor |Czerwiec 18th, 2019|zapytania|0 komentarzy|
antep escort gaziantep escort bayan