Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i za rok 2020

Zarząd
Spół­ki

Ośrodek
Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o.

z
siedz­ibą w Garzynie,

ul. Leszczyńs­ka
34, 64–120 Krzemie­niewo

zaprasza uprawnione pod­mio­ty do składa­nia
pisem­nych ofert na

przeprowadze­nie bada­nia spra­woz­da­nia
finan­sowego Spół­ki za rok 2019 i za rok 2020

oraz sporządze­nie pisem­nego spra­woz­da­nia z tego bada­nia.

Ofer­ta firmy audy­torskiej na rok 2019 i na rok 2020 powin­na zaw­ier­ać:

a) infor­ma­c­je o fir­mie audy­torskiej, w tym o: — formie prowadzenia […]

Autor |Październik 14th, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wyko­nanie rocznego przeglą­du budynków i budowli

w try­bie art. 66–70ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025  z późn. zm.)                                 

I. Infor­ma­c­je ogólne.

 1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny

2. Orga­ni­za­torem jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” […]

Autor |Październik 2nd, 2019|przetargi|0 komentarzy|

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

w try­bie art. 701 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025    z późn. zm.) na zadanie: „Budowa suszarni zbożowej”                                       

I. Infor­ma­c­je ogólne.

1. Prze­targ odby­wa się zgod­nie z art. 701 i 703
— 705 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny

2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej […]

Autor |Wrzesień 30th, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)  na wyko­nanie usług geo­dezyjnych.

I. Infor­ma­c­je ogólne.

1. Wybór oferenta
oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70ustawy z dnia 23
kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny

2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn […]

Autor |Wrzesień 16th, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. Garzyn, ul.
Leszczyńs­ka 34, 64–120
Krzemie­niewo zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na węgiel kra­jowy:

Węgiel orzech — z akcyzą

24 t

-
wartość opałowa

25.000 Kj/kg

-
popiół

8 — 10 […]

Autor |Wrzesień 10th, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025  z późn. zm.) na zadanie: „Zakup przy­czepy do prze­wozu zwierząt”   

I. Infor­ma­c­je ogólne.

1. Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny

2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest […]

Autor |Wrzesień 4th, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPYTANIE O CENĘ

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na wyko­nanie usłu­gi czyszczenia i legal­iza­cji zbiorników pali­wowych podziem­nych:

Ilość zbiorników – 4 szt.

Pojem­ność zbiorni­ka – 10 000 litrów

Miejsce wyko­na­nia usłu­gi: Drob­nin 3a, 64–120 Krzemie­niewo.

Proszę o podanie ceny net­to [zł] za wyko­nanie usłu­gi.

Ter­min real­iza­cji do: 30.11.2019 r. 

Ofer­ty należy przesłać pocztą elek­tron­iczną na adres: garzyn@garzyn.pl

Ofer­ty należy przesłać do dnia 06.09.2019 r., do godziny 12:00

Zas­trzegamy sobie pra­wo […]

Autor |Sierpień 29th, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025   z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup przenośni­ka śli­makowego”

I. Infor­ma­c­je ogólne.

1. Wybór oferenta oraz zawar­cie
umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964
r. — Kodeks cywilny

2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. […]

Autor |Sierpień 23rd, 2019|przetargi|0 komentarzy|

Zaproszenie do składania ofert na zakup ziarna kukurydzy z pola

I. Infor­ma­c­je ogólne.

1. Orga­ni­za­torem jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn, ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo.

2. Orga­ni­za­tor
zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez
poda­nia przy­czyn.

II. Przed­miot ofer­ty.

1.Przedmiotem ofer­ty jest zakup ziar­na kukury­dzy z pola ze zbiorów 2019 w iloś­ci 2.000 ton

- cenę proszę podać na 30% wilgo­t­noś­ci z trans­portem

2. Ter­min dostawy:  zapro­ponowany […]

Autor |Sierpień 23rd, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup sprzę­tu rol­niczego”

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny.Organizatorem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn, ul. […]

Autor |Sierpień 16th, 2019|przetargi|0 komentarzy|
antep escort gaziantep escort bayan