OGŁOSZENIE O PRZETARGU

w try­bie art. 701 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380  z późn. zm.) na zadanie: „Remont mag­a­zynu w m. Knyszyn-Zamek”                         

Autor |Grudzień 6th, 2018|przetargi|0 komentarzy|

Sprzedaż jałówek cielnych

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej “Garzyn” Sp z o. o.  w Garzynie ofer­u­je do sprzedaży 50 szt. jałówek ciel­nych. Ter­min wycieleń I-III. 2019. Dodatkowe infor­ma­c­je Dar­iusz Kubasik tel. 655366052.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT — Zakup komputerów stacjonarnych – 5 szt.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup kom­put­erów stacjonarnych – 5 szt.”                                           

Autor |Październik 26th, 2018|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT — Zakup, instalacja i wdrożenie systemu finansowo-księgowego z uwzględnieniem migracji danych

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup, insta­lację i wdroże­nie sys­te­mu finan­­sowo-księ­­gowego z uwzględ­nie­niem migracji danych”                                           

Autor |Październik 26th, 2018|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTSERWER

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup ser­w­era wraz z osprzętem i jego wdroże­nie”                                           

Autor |Październik 19th, 2018|przetargi|0 komentarzy|

Zlecenie marketingowe

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej “GARZYN” Sp.z o.o. zle­ci usługę mar­ketingową w zakre­sie pro­mocji i sprzedaży loszek i knurków zar­o­dowych hodowli OHZGARZYN”. Prosimy o nadesłanie ofert na adres sekretariat@garzyn.pl lub kon­takt tele­fon­iczny 603 395 047 lub 572 476 848. Zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru lub odstąpi­enia, a pod­pisanie umowy nastąpi po zaak­cep­towa­niu warunk­ów przez strony umowy.                                                                                      

Autor |Październik 19th, 2018|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wyko­nanie pię­ci­o­let­niego przeglą­du budynków i budowli w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380   z późn. zm.)                                  

Autor |Październik 15th, 2018|przetargi, USŁUGI, zakup|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380     z późn. zm.) na zadanie: „Zakup wozu aseniza­cyjnego”   

Autor |Październik 8th, 2018|przetargi, zakup|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. Garzyn, ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na węgiel kra­jowy:

Autor |Październik 4th, 2018|przetargi|0 komentarzy|

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup zbiorni­ka dwupłaszczyznowego do ADBLUE o pojem­noś­ci 5 000 l”.

Autor |Sierpień 28th, 2018|przetargi, zakup|0 komentarzy|