ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380  z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup sprzę­tu rol­niczego”. 

Wykonanie wyceny sprzętu rolniczego

OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJGARZYN” Sp. z o.o. Garzyn, ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo zaprasza uprawnione pod­mio­ty do składa­nia ofert na wyko­nanie wyce­ny sprzę­tu:   1. Ciąg­nik rol­niczy John Deere 8530, rok pro­dukcji 2009, nr inwen­tar­zowy 107/6/746.

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻY PSZENICY PASZOWEJ — 1000 ton

Fir­ma Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. ofer­u­je do sprzedaży 1000 ton PSZENICY PASZOWEJ  ze zbiorów 2018. Para­me­try: białko min.12%, gęs­tość min.70kg/hl, wilgo­t­ność max.14,5%, zanieczyszczenia nieużyteczne do 2 %.

Ofer­owana ilość 1000 ton może zostać sprzedana w całoś­ci lub częś­ci, zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty, prowadzenia dal­szych negoc­jacji z kon­tra­hen­ta­mi, unieważnienia ofer­ty w całoś­ci lub częś­ci oraz niedoko­na­nia […]

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻY PSZENŻYTA 400 ton

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „Garzyn” Sp. z o.o. S P R Z E D A  400 ton ziar­na pszenży­ta ze zbioru 2018 roku z gospo­darst­wa Knyszyn-Zamek 15 (19–120 KNYSZYN, woj. pod­lask­ie). Odbiór z gosp. Knyszyn-Zamek trans­portem kupu­jącego po pod­pisa­niu umowy.  Odbiór możli­wy od 01.02.2019 do 28.02.2019 roku. Ofer­ty zaw­ier­a­jące cenę net­to za 1 tonę proszę kierować na adres mailowy sekretariat@garzyn.pl […]

Autor |Styczeń 29th, 2019|przetargi|0 komentarzy|

Zapytanie o ofertę dostaw oleju napędowego i opałowego

I. Zapy­tu­ją­cy: Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. z siedz­ibą w Garzynie, ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo, tel. 655366050, fax 655366044, sekretariat@garzyn.pl, NIP 696–14–81–469, zare­je­strowana  przez Sąd Rejonowy Poz­nań — Nowe Mias­to i Wil­da w Poz­na­niu, IX Wydzi­ał Gospo­dar­czy KRS pod numerem 000044641.

Autor |Styczeń 22nd, 2019|inne, przetargi, zakup|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380    z późn. zm.) na zadanie: „Zakup nagrzewnic Vol­cano VR1 oraz auto­trans­for­ma­to­ra ARW 3,0/2”.

Autor |Styczeń 18th, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380  z późn. zm.) na zadanie: „Wyko­nanie doku­men­tacji pro­jek­towo-kosz­to­rysowej prze­bu­dowy stodoły w Górznie”   

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT   Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej “GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na zakup mate­ri­ału siewnego kukury­dzy oraz lucerny.

Autor |Styczeń 3rd, 2019|przetargi|0 komentarzy|

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

w try­bie art. 701 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380  z późn. zm.) na zadanie: „Remont mag­a­zynu w m. Knyszyn-Zamek”                         

Autor |Grudzień 6th, 2018|przetargi|0 komentarzy|

Sprzedaż jałówek cielnych

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej “Garzyn” Sp z o. o.  w Garzynie ofer­u­je do sprzedaży 50 szt. jałówek ciel­nych. Ter­min wycieleń I-III. 2019. Dodatkowe infor­ma­c­je Dar­iusz Kubasik tel. 655366052.