ZAPYTANIE O CENĘ

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na usłu­gowe pra­sowanie słomy prasą wielko­gabary­tową (duża kost­ka), sło­ma pocię­ta na 2–3 cm – ok. 200 ton „+ — 10%”.

W ofer­cie należy podać:

typ maszyny­wielkość kostki­wagę kost­ki­cenę usłu­gi (maszy­na z ciąg­nikiem i oper­a­torem)

Ter­min wyko­na­nia usłu­gi: planowany ter­min rozpoczę­cia usłu­gi 20.07.2019 r. – dopre­cy­zowanie ter­minu nastąpi dwa dni […]

Autor |Czerwiec 18th, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPYTANIE O CENĘ

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na wyko­nanie usłu­gi śru­towa­nia mokrego ziar­na kukury­dzy:

Miejsce wyko­na­nia usłu­gi: Gospo­darst­wo Drob­nin, gm. Krzemie­niewo, powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopolskie.planowana ilość ziar­na: 1500 ton­przewidy­wany ter­min rozpoczę­cia usłu­gi ok. 20.09.2019 r. – dopre­cy­zowanie ter­minu nastąpi tele­fon­icznie przed rozpoczę­ciem zbioru (ter­min uza­leżniony od warunk­ów pogodowych)usługa maszyny z bocznym wysypem na […]

Autor |Czerwiec 18th, 2019|zapytania|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup wozu aseniza­cyjnego”

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny­Or­ga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. […]

Autor |Czerwiec 13th, 2019|przetargi|0 komentarzy|

Sprzedaż rzepaku

Fir­ma Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. ofer­u­je do sprzedaży 1950 ton RZEPAKU OZIMEGO  ze zbiorów 2018.

Ofer­owana ilość 1950 ton może zostać sprzedana w całoś­ci lub częś­ci, zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty, prowadzenia dal­szych negoc­jacji z kon­tra­hen­ta­mi, unieważnienia ofer­ty w całoś­ci lub częś­ci oraz niedoko­na­nia wyboru bez poda­nia przy­czyny.

Miejsce odbioru : Cen­trum Pas­zowo-Mag­a­zynowe […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)na zadanie: „Zakup kom­put­era przenośnego (lap­top) – 1 szt.”

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny.Organizatorem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn, […]

Autor |Maj 23rd, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup zgra­bi­ar­ki do zielonek”.

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny.Organizatorem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. […]

Autor |Maj 23rd, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)  na wyko­nanie oper­atów sza­cunkowych nieru­chomoś­ci.

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny­Or­ga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńs­ka […]

Autor |Maj 23rd, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025   z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup wału CAMBRIDGE”. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025   z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup samo­chodu osobowo-dostaw­czego”. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie  ofer­ty na: wpy­chanie i ubi­janie kiszon­ki w silosie ład­owarką kołową o masie włas­nej powyżej 22 ton

antep escort gaziantep escort bayan