ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup zgra­bi­ar­ki taś­mowej Kuhn Merge Maxx 1090”.
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup ciąg­ni­ka rol­niczego John Deere 7R290”. 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360  z późn. zm.) na zadanie: „Zakup i mon­taż słup­ka GIR

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zarodowej […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.) na zadanie: „Rozbiór­ka budynku do maszyn i ciąg­ników w Garzynie” 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem zaproszenia […]

Zaproszenie do składania ofert

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na zakup:   — modem John Deere RTK w iloś­ci 2 szt. — licenc­ja 5 let­nia umożli­wia­ją­ca korzys­tanie z syg­nału ASG Eupos w iloś­ci 3 szt.

Zaproszenie do składania ofert

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na zakup mate­ri­ału siewnego kukurydzy.

OHZ GARZYN Gosp. Knyszyn — sprzedaż kukurydzy mokrej

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej “Garzyn” Sp. z o.o.  zaprasza do składa­nia ofert na zakup kukury­dzy mokrej z  GOSPODARSTWA  KNYSZYN-ZAMEK (19–120  Knyszyn/woj.podlaskie) z pól gospo­darst­wa na tere­nie: Knyszyn-Zamek i Ogrod­ni­ki. Powierzch­nia zbioru ok.200 hek­tarów. Omłot po stron­ie sprzedaw­cy (OHZ Garzyn), zapew­ni­amy wóz przeładunkowy na polu, legal­i­zowaną wagę w gospo­darst­wie, odbiór z pola środ­ka­mi trans­portu kupu­jącego (oferenta).

Ofer­ty prosimy składać mailowo na adres […]

Skupujemy słomę zbożową

OHZ “Garzyn” Sp. z o.o. kupi słomę zbożową. Ofer­ty prosimy kierować na adres garzyn@garzyn.pl

Oso­ba do kon­tak­tu pod nr tel. 511 041 908.

 

Zakup czochradeł elektrycznych do krów

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej GARZYN Sp. z o.o. zakupi 6 czochradeł do krów.

Prosimy o złoże­nie ofert do dnia 8 listopa­da 2022 w siedz­i­bie Spół­ki, lis­town­ie na adres siedz­i­by Spół­ki lub mailowo na adres sekretariat@garzyn.pl Ofer­ta powin­na zaw­ier­ać specy­fikację techniczną/rysunek/katalog, para­me­try tech­niczne, cenę net­to w PLN, okres gwarancji, ter­min dostawy oraz instrukcję montażu.

Dostawa do miejs­cowoś­ci Drob­nin nr 3a , 64–120 Krzemieniewo.

Zaproszenie do składania ofert

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na zakup pomio­tu kurzego według poniższych informacji:

By |28 października, 2022|przetargi|0 komentarzy|