DOJARZA KRÓW

OPERATORA WOZU PASZOWEGO

DOWOŻĄCEGO PASZĘ

PRACOWNIKA DO OBSŁUGI CIELĄT

 

 

Atu­ta­mi kandy­da­ta będą:

  • doświad­cze­nie zawodowe przy pra­cy ze zwierzę­ta­mi (dla stanowisk obsłu­gi zwierząt)
  • inic­jaty­wa i odpowiedzial­ność      

 

Fir­ma oferuje:

  • sta­bil­ną pracę w opar­ciu o umowę
  • atrak­cyjne wynagrodzenie
  • możli­wość zakwaterowania
  • paki­ety pozapłacowe

 

Ofer­ty z lis­tem motywa­cyjnym i CV prosimy przesyłać na adres:

 

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o.

Garzyn, ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemieniewo 

lub mailem: sekretariat@garzyn.pl

tele­fon do kon­tak­tu: 65.536.60.50

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbęd­nych do real­iza­cji pro­ce­su rekru­tacji zgod­nie z roz­porządze­niem Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (RODO).