w try­bie art. 701 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025   z późn. zm.) na zadanie: „Budowa myjni dla maszyn rol­niczych”       

                                

I. Infor­ma­c­je ogólne.

 1. Prze­targ odby­wa się zgod­nie z art. 701 i 703 — 705 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
 2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo.
 3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn.
 4. Przed złoże­niem ofer­ty możli­we jest doko­nanie oględzin w tere­nie, po uprzed­nim uzgod­nie­niu ter­minu z p. Piotrem Siko­rskim, nr tele­fonu 601–460-098.

II. Przed­miot prze­tar­gu.

Przedmiotem przetargu jest budowa myjni dla maszyn rolniczych w miejscowości Drobnin 3a, 64–120

Krzemieniewo, gm. Krzemieniewo, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie, dz. nr 298.

wraz  z uzgodnieniami oraz uzyskanie stosownych dokumentów i pozwoleń wymaganych przepisami

prawa, pozwalających na realizację zadania.

Zakres prac:

 • przy­go­towanie doku­men­tacji pro­jek­towej wraz z uzgod­nieni­a­mi,

- przy­go­towanie wniosku o poz­wole­nie na budowę,

- obsłu­ga geo­dezyj­na (wyty­cze­nie obiek­tu oraz inwen­taryza­c­ja powykon­aw­cza)

- po stron­ie Wykon­aw­cy jest zlece­nie wyko­na­nia mapy geo­dezyjnej do celów pro­jek­towych

 • uzyskanie stosownych doku­men­tów i poz­woleń wyma­ganych przepisa­mi prawa, pozwala­ją­cych na real­iza­cję przed­mio­tu prze­tar­gu,
 • para­me­try tech­niczne

- pły­ta do mycia maszyn o wymi­arach: dł. 16,0 m, szer. 8,0 m — prze­jaz­dowa

- z dwóch stron pły­ta osłonię­ta ścianą

- pomieszcze­nie dla urządzenia do mycia ciśnieniowego

- doprowadze­nie; sprężonego powi­etrza, wody, energii elek­trycznej

- zbiornik na osady

 

Oczeki­wany ter­min wyko­na­nia zamówienia: do dnia 30.06.2020 r. lub inny zapro­ponowany przez oferenta.

 

III. Ter­min i miejsce złoże­nia ofer­ty.

 1. Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę do dnia  12.03.2020 r. do godz. 11.00 w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Orga­ni­za­to­ra.

 

 1. Ofer­ta musi zaw­ier­ać: warun­ki płat­noś­ci, warun­ki gwarancji.
 2. Wraz z ofer­tą należy złożyć oparafowany pro­jekt umowy (załącznik do ogłoszenia).

IV. Dodatkowe infor­ma­c­je.

 1. Orga­ni­za­tor dokonu­je oce­ny ofert nie­jawnie.
 2. Oso­ba do kon­tak­tu w spraw­ie prze­tar­gu p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69   lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl. w spraw­ie para­metrów tech­nicznych  p. Alfred Traw­ińs­ki nr tel. 517–025-708.

umowa myj­nia