w try­bie art. 701 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) na zadanie: „Remont budynku inwen­tarskiego – obo­ry w zakre­sie odbu­dowy zniszc­zonych frag­men­tów obiek­tu oraz wymi­any pokrycia dachowego”                                       

I. Infor­ma­c­je ogólne.

  1. Prze­targ odby­wa się zgod­nie z art. 701 i 703 — 705 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
  2. Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo.
  3. Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przy­czyn.
  4. Przed złoże­niem ofer­ty możli­we jest doko­nanie oględzin w tere­nie, po uprzed­nim uzgod­nie­niu ter­minu z p. Mar­i­anem Jankowskim, nr tele­fonu 65–536-60–69.

II. Przed­miot prze­tar­gu.

Przedmiotem przetargu jest remont budynku inwentarskiego – obory w zakresie odbudowy zniszczonych fragmentów obiektu oraz wymiany pokrycia dachowego miejscowości Górzno, 64–120 Krzemieniewo, gm. Krzemieniewo, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie, dz. nr 250/1, obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1032/A.

III. Ter­min i miejsce złoże­nia ofer­ty.

Ofer­en­ci powin­ni złożyć ofer­tę do dnia 26 maja 2020 r. do godz. 11.00 w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra, przesyła­jąc ofer­tę pocztą na adres Orga­ni­za­to­ra.

 

IV. Warun­ki prze­tar­gu.

Szczegółowe warun­ki prze­tar­gu dostęp­ne są  w siedz­i­bie Orga­ni­za­to­ra.

Oso­ba do kon­tak­tu p. Mar­i­an Jankows­ki nr tele­fonu 65–536-60–69  lub e‑mail: zakupy@garzyn.pl