Slide background
Slide background
Slide background

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background


Sta­do trzody chlewnej SPF (Specif­ic Pato­gen Free) czyli zwierząt  wol­nych od specy­ficznych patogenów.

Sys­tem SPF funkcjonu­ją­cy w fer­mie Bryle­wo opar­ty jest na zasadach Health Sta­tus Depar­ta­ment. Zwierzę­ta, który­mi została zasied­lona fer­ma, pozyskane były w tech­nologii MEW — ultra­w­czesne odsadze­nie w osłonie anty­bio­tykowej. Poziom bez­pieczeńst­wa panu­ją­cy na fer­mie odpowia­da  oznacze­niu SPF.

Status  SPF

Dzię­ki najwyższe­mu sta­tu­sowi zdrowot­ne­mu  SPF pro­du­cent /hodowca, który korzys­ta z naszego mate­ri­ału osią­ga wymierne korzyść w postaci:

 • zmniejszenia kosztów obsłu­gi weterynaryjnej
 • poprawy wyda­jnoś­ci loch, np. plen­noś­ci, okres międzymio­tu i masy prosiąt
 • opty­mal­iza­cji remon­tu stada
 • ograniczenia kosztów żywienia
 • skróce­nia cza­su tuczu
 • pozyska­nia wys­tandary­zowanego żyw­ca lub prosiąt

Postęp hodowlany

• W celu osiąg­nię­cia szyb­szego postępu bio­log­icznego w pro­ce­sie selekcji posługu­je­my się Zbior­czą Wartoś­cią Hodowlaną BLUP obliczaną w Insty­tu­cie Zootech­ni­ki PIB w Bal­i­cach k. Krakowa.

• Wartość hodowlana jest sza­cow­ana na postaw­ie przyży­ciowej oce­ny użytkowoś­ci tucznej i rzeźnej, tj.: przy­rostów dzi­en­nych i pro­cen­towej zawartość mięsa w tuszy oraz na pod­staw­ie oce­ny użytkowoś­ci rozpłodowej loch, czyli licz­bie prosiąt żywo urod­zonych i odchowanych do 21 dnia.

• Pomi­arów dokonu­je­my aparatem Piglog 105. Z uzyskanych wyników pomi­arów PZHiPTCh „POLSUS” wylicza indeks oce­ny przyży­ciowej. Pozwala to pode­j­mować decyz­je wcześniej niż będzie poz­nana fak­ty­cz­na wartość użytkowa.

Bioasekurację stada zapewniają:

 • Trzy stre­fy buforowe i rygor dostępu
 • Har­mono­gram pobiera­nia prób do badań (krew, kał ‚wymazy — 20 prób/miesiąc)
 • Rejes­trac­ja i kon­tro­la zdarzeń
 • Mon­i­tor­ing stosowanych kuracji
 • Sys­tem SLIDE do gro­madzenia i anal­iza danych
 • Oświad­cze­nie o stanie zdrowia oparte na wynikach laboratoryjnych
 • Włas­ny trans­port zwierząt wyspec­jal­i­zowanym pojaz­dem (doku­men­tac­ja dezynfekcji)
 • Piec do spala­nia mate­ri­ału bio­log­icznego, który elimin­u­je konieczność wjaz­du samo­chodów odbioru padliny.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

Aklimatyzacja

Akli­matyza­c­ja zaku­pi­onych zwierząt do stad obciążonych powin­na pole­gać na uchronie­niu ich przed chorobą lub kon­trolowanym zakaże­niu. Błę­dem jest pominię­cie tego ele­men­tu, co może skutkować zmi­ana­mi w postaci utraty libido przez knury lub zaburze­niem rui u loszek.

Zalece­nia przed wprowadze­niem zwierząt do sta­da. Okres kwaran­tan­ny 3–6 tyg. z ogranic­zonym kon­tak­tem z inny­mi zwierzę­ta­mi w hodowli. Ze wzglę­du na specy­fikę każdego sta­da, na tem­at kwaran­tan­ny dla zwierząt SPF dodatkowo powinien wypowiedzieć się lekarz wetery­narii prowadzą­cy stado.

Ofer­owany mate­ri­ał wol­ny jest od następu­ją­cych chorób:

 1. PRRS — zespółu rozrod­c­zo-odd­e­chowego świń
 2. Sal­mo­nel­lozy (Sal­mo­nel­la typhimuri­um szczep jednofazowy)
 3. Dyzen­terii świń
 4. Choro­by Aujeszkiego
 5. Jeli­towych i skórnych inwazji pasożytniczych
 6. Lep­tospirozy
 7. Bru­cel­lozy świń

 

OHZ GARZYN Sp. z o.o.