Slide background
Slide background
Slide background

 

Spółka

Dane Spółki
Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej “GARZYN
Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią 
Garzyn, ul. Leszczyńs­ka 34 
64–120 Krzemie­niewo, 
tel. +48.65.536.60.50 (sekre­tari­at) 
fax  +48.65.536.60.44 
NIP: 696–14-81–469 

Sąd Rejonowy Poz­nań 
Nowe Mias­to i Wil­da Poz­nań 
IX Wydzi­ał Gospo­dar­czy 
KRS 0000044641 
Kap­i­tał zakład­owy: 17 309 000 zł

Zarząd Spółki
 • dr inż. Tadeusz ZIÓŁKOWSKI — Prezes Zarzą­du
 • mgr inż. Paweł WIERZBA — Członek Zarzą­du
Osoby funkcyjne Spółki
 • mgr Artur HOFMAN — Główny Księ­gowy
 • mgr inż. Dar­iusz KUBASIK — Główny Hodow­ca
 • mgr inż. Alfred TRAWIŃSKI — Agronom
Informacja o połączeniu spółek

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. uprze­jmie infor­mu­ję, iż w dniu 1 sierp­nia 2016 r. (data wpisu do KRS połączenia spółek) nastąpiło połącze­nie spół­ki Ośrod­ka Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią z siedz­ibą w Garzynie, ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo, wpisanej do rejestru przed­siębior­ców prowad­zonego przez Sąd Rejonowy w Poz­na­niu, IX Wydzi­ał Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044641 (spół­ka prze­j­mu­ją­ca) ze spółką Hodowla Zar­o­dowa Zwierząt KNYSZYN Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią z siedz­ibą w Knyszynie-Zamku 15, 19–120 Knyszyn, wpisanej do rejestru przed­siębior­ców prowad­zonego przez Sąd Rejonowy w Białym­stoku, XII Wydzi­ał Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044043 (spół­ka prze­j­mowana) — akt notar­i­al­ny: rep. „A” nr 2788/2016 z dnia 24.05.2016 r., notar­iusz Anna Kotu­ni­ak, ul. Koperni­ka 30, 00–336 Warsza­wa.

W związku z powyższym od dnia 1 sierp­nia 2016 r. wszelkie prawa i obow­iąz­ki, zobow­iąza­nia i należnoś­ci, w tym zawarte przez prze­j­mowaną spółkę umowy, sta­ją się prawa­mi i obow­iązka­mi, zobow­iąza­ni­a­mi i należnoś­ci­a­mi spół­ki prze­j­mu­jącej, tj. Ośrod­ka Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o.
Uprze­jmie prosimy o sporządzanie i kierowanie wszelkiej doku­men­tacji i kore­spon­dencji, w tym fak­tur, na spółkę prze­j­mu­jącą.

Historia spółki

Hodowla zar­o­dowa zwierząt w Garzynie posi­a­da dłu­go­let­nią trady­cję. W okre­sie między­wo­jen­nym gospo­darst­wa wchodzące obec­nie w skład Ośrod­ka Hodowli Zar­o­dowej „Garzyn” Sp. z o.o. należały do właś­ci­cieli pol­s­kich, z wyjątkiem Garzy­na i Górz­na, których właś­ci­cielem była rodz­i­na niemiec­ka. Po II wojnie świa­towej mająt­ki OHZ Garzyn znalazły się w struk­tu­rach Państ­wowych Nieru­chomoś­ci Ziem­s­kich, które w 1953 roku zmieniły nazwę na Państ­wowe Gospo­darst­wa Rolne. Garzyn został siedz­ibą Zespołu Państ­wowych Gospo­darstw Rol­nych. Z dniem 1 sty­cz­nia 1954 roku na bazie tej jed­nos­t­ki został powołany Zespół Hodowli Zar­o­dowej Garzyn. Następ­nie w dniu 1 lip­ca 1958 r. Zespół ten został rozwiązany, a w jego miejsce utwor­zono dwa Państ­wowe Ośrod­ki Hodowli Zar­o­dowej: POHZ Garzyn i POHZ Lubo­nia. Z dniem 1 lip­ca 1961 roku POHZ Lubo­nia został rozwiązany i włąc­zony do POHZ Garzyn. Przed­siębiorstwo w tym stanie ist­ni­ało do 2 listopa­da 1992 roku, kiedy to na pod­staw­ie decyzji Min­is­tra Rol­nict­wa i Gospo­dar­ki Żywnoś­ciowej nr 122/92 z dnia 29 październi­ka 1992 roku POHZ Garzyn został rozwiązany, a jego majątek wraz z wierzytel­noś­ci­a­mi i zobow­iąza­ni­a­mi został przekazany Agencji Włas­noś­ci Rol­nej Skar­bu Państ­wa Odd­zi­ał Terenowy w Warsza­w­ie.

Na bazie tego majątku Aktem Notar­i­al­nym Reper­to­ri­um A nr 3176/93 z dnia 13 wrześ­nia 1993 roku zostało powołane przed­siębiorstwo o nazwie Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „Garzyn” Spół­ka z o.o., wpisane do rejestru Sygn. akt Nr Rej.H235/93RH-B-701 z dnia 21 wrześ­nia 1993 roku w Sądzie Rejonowym w Lesznie. Od 1 wrześ­nia 2017 roku nadzór właś­ci­ciel­s­ki nad dzi­ałal­noś­cią Spół­ki sprawu­je Kra­jowy Ośrodek Wspar­cia Rol­nict­wa z siedz­ibą w Warsza­w­ie, który obe­j­mu­je wszys­tkie udzi­ały wynoszące 17.309,00 tys. zł (kap­i­tał zakład­owy).

Przed­miotem dzi­ała­nia spół­ki jest prowadze­nie hodowli zar­o­dowej zwierząt, pro­dukcji  rol­nej, dzi­ałal­noś­ci hand­lowej w zakre­sie obro­tu zwierzę­ta­mi, pro­duk­ta­mi i artykuła­mi pochodzenia zwierzęcego, roślin­nego oraz włas­nej wytwór­c­zoś­ci i usług dla rol­nict­wa. W dniu 1 sierp­nia 2016 r. (data wpisu do KRS połączenia spółek) nastąpiło połącze­nie spół­ki Ośrod­ka Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią z siedz­ibą w Garzynie, ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo (spół­ka prze­j­mu­ją­ca) ze spółką Hodowla Zar­o­dowa Zwierząt KNYSZYN Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią z siedz­ibą w Knyszynie-Zamku 15, 19–120 Knyszyn, w (spół­ka prze­j­mowana) – akt notar­i­al­ny: rep. „A” nr 2788/2016 z dnia 24.05.2016 r.

Spół­ka gospo­daru­je na tere­nie wojew­ództ­wa wielkopol­skiego – 3228 ha i pod­lask­iego – 583ha. Posi­a­da łącznie 3 811 ha grun­tów. W spółce użyt­ki rolne wynoszą 3634 ha, co stanowi około 96% powierzch­ni ogółem spół­ki. Grunty orne obe­j­mu­ją powierzch­nię około 3379 ha, a trwałe użyt­ki zielone 255 ha. Zarówno jakość gleb (wskaźnik boni­tacji 1,28), jak i rozłóg grun­tów moż­na uznać za korzystne. Wyjątkiem jest gospo­darst­wo Knyszyn, gdzie jakość gleb (wskaźnik boni­tacji 0,63) oraz rozłóg jest mniej korzyst­ny.

Siedz­i­ba Spół­ki zna­j­du­je się w miejs­cowoś­ci Garzyn w połud­niowo-zachod­niej częś­ci woj. wielkopol­skiego (20 km od Lesz­na, 80 km od Poz­na­nia).      

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Spół­ka z o. o. w Garzynie należy do spółek hodowlanych — o znacze­niu strate­gicznym dla Skar­bu Państ­wa. Mis­ją OHZ „Garzyn” jest rozwój nowoczes­nego przed­siębiorstwa hodowlanego ofer­u­jącego wysok­iej jakoś­ci nośni­ki postępu bio­log­icznego dla hodowli bydła mlecznego, trzody chlewnej oraz owiec. Przed­siębiorstwo poprzez swo­ją dzi­ałal­ność hodowlaną i wdroże­niową wpły­wa na postęp w dziedzinie pro­dukcji rol­niczej w Polsce. 

 

Wystawy i nagrody

Nasze zwierzę­ta, które prezen­tu­je­my na licznych wys­tawach, reg­u­larnie zdoby­wa­ją najwyższe tro­fea.

 

 • IX Ogólnopol­s­ka Wys­tawa Zwierząt Hodowlanych Minikowo 2016

 

 • Cham­pi­on – jałówka 12–13 miesię­cy
 • V‑ce Cham­pi­on – jałówka 14–15 miesię­cy

 

 • XXIII Region­al­na Wys­tawa Zwierząt Hodowlanych – Szepi­etowo 2016

 

 • Cham­pi­on – jałówka w I kat­e­gorii wiekowej
 • Cham­pi­on – jałówka w II kat­e­gorii wiekowej
 • Cham­pi­on– jałówka w III kat­e­gorii wiekowej
 • Cham­pi­on – krowa I lak­tac­ja
 • V‑ce Cham­pi­on – krowa III lak­tac­ja

 

 • XXIII Region­al­na Wys­tawa Zwierząt Hodowlanych – Sielinko 2016

 

 • Super Cham­pi­on i Cham­pi­on – jałówka w II kat­e­gorii wiekowej
 • V‑ce Cham­pi­on – jałówka w II kat­e­gorii wiekowej
 • V‑ce Cham­pi­on – krowa w II lak­tacji
 • Cham­pi­on – krowa III lak­tac­ja
 • Puchar Dyrek­to­ra WODR w Poz­na­niu dla “Najlep­szego Hodow­cy Bydła Mlecznego”
 • Puchar Starosty Leszczyńskiego dla “Najlep­szego Hodow­cy Bydła Mlecznego”
 • Cham­pi­on – losz­ka pbz
 • Puchar Starosty Leszczyńskiego dla “Najlep­szego Hodow­cy Trzody chlewnej”
 • Puchar Preze­sa PPZHiPTC “Pol­sus” za najwyższą zbior­czą wartość hodowlaną BLUB losz­ki
 • Cham­pi­on – tryczek Merynosa Pol­skiego

 

 • XXI Region­al­na Wys­tawa Zwierząt Hodowlanych – Sielinko 2015

 

 • Cham­pi­on – jałówka Dal­maty­ka w I kat­e­gorii wiekowej
 • Cham­pi­on – jałówka Kra­su­la III kat­e­gorii wiekowej
 • Cham­pi­on – jałówka Kuna V kat­e­gorii wiekowej
 • Cham­pi­on – krowa Minewra I lak­tac­ja
 • Cham­pi­on – krowa ADDISON III lak­tac­ja
 • Puchar Dyrek­to­ra ARR dla “Najlep­szego Hodow­cy Bydła Mlecznego”
 • Puchar Preze­sa Wielkopol­skiego Cen­trum Hodowli i Rozro­du Zwierząt w Poz­na­niu dla “Najład­niejszej Krowy Po Buha­ju z WCHiRZ”
 • Cham­pi­on – knurek wbp
 • Cham­pi­on – knurek pbz
 • Cham­pi­on – losz­ka miesza­ń­cowa pbz x wbp
 • Puchar Marsza­ł­ka Woj. Wielkopol­skiego dla “Najlep­szego Hodow­cy Trzody chlewnej”
 • Cham­pi­on – macior­ka Merynosa Pol­skiego
 • Puchar Dyrek­to­ra WODR w Poz­na­niu dla “Najlep­szej Staw­ki Maciorek Ras Mate­cznych”

 

 • XXVII Kra­jowa Wys­tawa Zwierząt Hodowlanych Poz­nań 2015

 

 • Cham­pi­on – jałówka Dal­maty­ka 10–11 miesię­cy
 • V‑ce Cham­pi­on – jałówka Aga­ta 22–24 miesię­cy
 • Cham­pi­on – krowa ADDISON III lak­tac­ja

 

 • VIII Ogólnopol­s­ka Wys­tawa Bydła Hodowlanego – Szepi­etowo 2014

 

 • V‑ce Cham­pi­on – krowa ADDISON II lak­tac­ja
 • V‑ce Cham­pi­on — krowa ADDISON III lak­tac­ja

 

 • XX Region­al­na Wys­tawa Zwierząt Hodowlanych – Sielinko 2014

 

 • V‑ce Cham­pi­on – jałówka 10–11 miesię­cy
 • V‑ce Cham­pi­on – krowa Haiti I lak­tac­ja
 • Super Cham­pi­on Wys­tawy i Cham­pi­on – krowa ADDISON II lak­tac­ja
 • Cham­pi­on – krowa ADDISON III lak­tac­ja

 

 • XIX Region­al­na Wys­tawa Zwierząt Hodowlanych – Sielinko 2013

 

 • Cham­pi­on – losz­ka miesza­ń­cowa pbz x wbp
 • V‑ce Cham­pi­on – losz­ka wbp
 • Puchar Dyrek­to­ra ARR dla “Najlep­szego Hodow­cy Trzody Chlewnej”

 

 • XXVI Kra­jowa Wys­tawa Zwierząt Hodowlanych Poz­nań 2013

 

 • Cham­pi­on – jałówka Dal­maty­ka 10–11 miesię­cy
 • Cham­pi­on – jałówka Aga­ta 12–13 miesię­cy
 • V‑ce Cham­pi­on – jałówka Dra­ga 14–15 miesię­cy
 • Super Cham­pi­on Wys­tawy i Cham­pi­on – krowa Jan­ka II lak­tac­ja 
 • Cham­pi­on – krowa Aga­ta III lak­tac­ja
 • V‑ce Cham­pi­on – tryczek hodowlany merynos pol­s­ki w starym typ­ie
 • V‑ce Cham­pi­on – macior­ka hodowlana merynos pol­s­ki w starym typ­ie

 

 • Europe­js­ki Cham­pi­onat Bydła Rasy HF Fri­bourg – Szwa­j­caria 2013

 

 • Udzi­ał krowy Nee­dle III lak­tac­ja. Pol­s­ka reprezen­tac­ja liczyła osiem szt. krów

 

 • XVIII Region­al­na Wys­tawa Zwierząt Hodowlanych – Sielinko 2012

 

 • Cham­pi­on – losz­ka wbp
 • V‑ce Cham­pi­on – losz­ka pbz
 • V‑ce Cham­pi­on – losz­ka miesza­ń­cowa
 • Puchar Starosty Leszczyńskiego dla “Najlep­szego Hodow­cy Powiatu Leszczyńskiego”

 

 • Ogólnopol­s­ka Wys­tawa Bydła Hodowlanego – Sielinko 2012

 

 • V‑ce Cham­pi­on – krowa Dura II lak­tac­ja

 

 • XVII Region­al­na Wys­tawa Zwierząt Hodowlanych – Sielinko 2011

 

 • Cham­pi­on – knurek miesza­ń­cowy dur x pi
 • V‑ce Cham­pi­on – losz­ka wbp

 

 • Europe­js­ki Cham­pi­onat Bydła Rasy HF Cre­mona – Włochy 2010

 

 • Udzi­ał 2 szt. krów. Pol­s­ka reprezen­tac­ja liczyła osiem szt. krów.

 

 • XVI Region­al­na Wys­tawa Zwierząt Hodowlanych „Sielinko 2010”

 

 • Losz­ka rasy wbp x pbz — cham­pi­on
 • Losz­ka rasy wbp — V‑ce cham­pi­on

 

 • XV Region­al­na Wys­tawa Zwierząt Hodowlanych „Sielinko 2009”

 

 • Knurek rasy wbp — cham­pi­on
 • Losz­ka rasy wbp — cham­pi­on

 

 • XXIII Kra­jowa Wys­tawa Zwierząt Hodowlanych „Poz­nań 2008”

 

 • Losz­ka miesza­ń­cowa – V‑ce cham­pi­on

 

 • XIII Region­al­na wys­tawa zwierząt hodowlanych „Sielinko 2007”

 

 • knurek rasy Duroc — wyróżnie­nie za najwyższą wartość hodowlaną BLUP dla ras ojcows­kich prezen­towanych na wys­taw­ie

 

 • XII Region­al­na wys­tawa zwierząt hodowlanych w Sielinku

 

 • Knurek rasy wbp zdobył cham­pi­ona,
 • Knurek rasy Duroc zdobył cham­pi­ona,
 • Losz­ka rasy pbz x wbp zdobyła cham­pi­ona

 

 • VII Region­al­na wys­tawa zwierząt hodowlanych w Sielinku

 

 • Krowa Haiti — cham­pi­on
 • Knurek wbp — cham­pi­on

 

 • IV Region­al­na wys­tawa zwierząt hodowlanych w Pudliszkach

 

 • krowa Haiti — cham­pi­on i super­cham­pi­on wys­tawy
 

OHZ GARZYN Sp. z o.o.