Slide background
Slide background
Slide background
[one_half last=“no”]

[/one_half] [one_half last=“yes”] [title size=“2”]Spółka[/title] [accor­dian] [tog­gle title=“Dane Spół­ki”] Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej “GARZYN
Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzialnością
Garzyn, ul. Leszczyńs­ka 34
64–120 Krzemieniewo,
tel. +48.65.536.60.50 (sekre­tari­at)
fax  +48.65.536.60.44
NIP: 696–14-81–469

Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Mias­to i Wil­da Poznań
IX Wydzi­ał Gospodarczy
KRS 0000044641
Kap­i­tał zakład­owy: 17 309 000 zł
[/toggle] [tog­gle title=“Zarząd Spółki”] 

 • Adam KOŚMIDER — Prezes Zarzą­du
 • Paweł WIERZBACzłonek Zarzą­du
  [/toggle]
[tog­gle title=“Osoby funkcyjne Spółki”] 
 • Artur HOFMANGłówny Księ­gowy
 • Dar­iusz KUBASIKGłówny Hodow­ca
 • Alfred TRAWIŃSKI — Agronom
[/toggle] [tog­gle title=“Informacja o połącze­niu spółek”]

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. uprze­jmie infor­mu­ję, iż w dniu 1 sierp­nia 2016 r. (data wpisu do KRS połączenia spółek) nastąpiło połącze­nie spół­ki Ośrod­ka Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią z siedz­ibą w Garzynie, ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo, wpisanej do rejestru przed­siębior­ców prowad­zonego przez Sąd Rejonowy w Poz­na­niu, IX Wydzi­ał Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044641 (spół­ka prze­j­mu­ją­ca) ze spółką Hodowla Zar­o­dowa Zwierząt KNYSZYN Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią z siedz­ibą w Knyszynie-Zamku 15, 19–120 Knyszyn, wpisanej do rejestru przed­siębior­ców prowad­zonego przez Sąd Rejonowy w Białym­stoku, XII Wydzi­ał Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044043 (spół­ka prze­j­mowana) — akt notar­i­al­ny: rep. „A” nr 2788/2016 z dnia 24.05.2016 r., notar­iusz Anna Kotu­ni­ak, ul. Koperni­ka 30, 00–336 Warszawa.

W związku z powyższym od dnia 1 sierp­nia 2016 r. wszelkie prawa i obow­iąz­ki, zobow­iąza­nia i należnoś­ci, w tym zawarte przez prze­j­mowaną spółkę umowy, sta­ją się prawa­mi i obow­iązka­mi, zobow­iąza­ni­a­mi i należnoś­ci­a­mi spół­ki prze­j­mu­jącej, tj. Ośrod­ka Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o.
Uprze­jmie prosimy o sporządzanie i kierowanie wszelkiej doku­men­tacji i kore­spon­dencji, w tym fak­tur, na spółkę przejmującą.
[/toggle] [/accordian] [/one_half] [title size=“2”]Historia spółki[/title]

Hodowla zar­o­dowa zwierząt w Garzynie posi­a­da dłu­go­let­nią trady­cję. W okre­sie między­wo­jen­nym gospo­darst­wa wchodzące obec­nie w skład Ośrod­ka Hodowli Zar­o­dowej „Garzyn” Sp. z o.o. należały do właś­ci­cieli pol­s­kich, z wyjątkiem Garzy­na i Górz­na, których właś­ci­cielem była rodz­i­na niemiec­ka. Po II wojnie świa­towej mająt­ki OHZ Garzyn znalazły się w struk­tu­rach Państ­wowych Nieru­chomoś­ci Ziem­s­kich, które w 1953 roku zmieniły nazwę na Państ­wowe Gospo­darst­wa Rolne. Garzyn został siedz­ibą Zespołu Państ­wowych Gospo­darstw Rol­nych. Z dniem 1 sty­cz­nia 1954 roku na bazie tej jed­nos­t­ki został powołany Zespół Hodowli Zar­o­dowej Garzyn. Następ­nie w dniu 1 lip­ca 1958 r. Zespół ten został rozwiązany, a w jego miejsce utwor­zono dwa Państ­wowe Ośrod­ki Hodowli Zar­o­dowej: POHZ Garzyn i POHZ Lubo­nia. Z dniem 1 lip­ca 1961 roku POHZ Lubo­nia został rozwiązany i włąc­zony do POHZ Garzyn. Przed­siębiorstwo w tym stanie ist­ni­ało do 2 listopa­da 1992 roku, kiedy to na pod­staw­ie decyzji Min­is­tra Rol­nict­wa i Gospo­dar­ki Żywnoś­ciowej nr 122/92 z dnia 29 październi­ka 1992 roku POHZ Garzyn został rozwiązany, a jego majątek wraz z wierzytel­noś­ci­a­mi i zobow­iąza­ni­a­mi został przekazany Agencji Włas­noś­ci Rol­nej Skar­bu Państ­wa Odd­zi­ał Terenowy w Warszawie.

Na bazie tego majątku Aktem Notar­i­al­nym Reper­to­ri­um A nr 3176/93 z dnia 13 wrześ­nia 1993 roku zostało powołane przed­siębiorstwo o nazwie Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „Garzyn” Spół­ka z o.o., wpisane do rejestru Sygn. akt Nr Rej.H235/93RH-B-701 z dnia 21 wrześ­nia 1993 roku w Sądzie Rejonowym w Lesznie. Od 1 wrześ­nia 2017 roku nadzór właś­ci­ciel­s­ki nad dzi­ałal­noś­cią Spół­ki sprawu­je Kra­jowy Ośrodek Wspar­cia Rol­nict­wa z siedz­ibą w Warsza­w­ie, który obe­j­mu­je wszys­tkie udzi­ały wynoszące 17.309,00 tys. zł (kap­i­tał zakładowy).

Przed­miotem dzi­ała­nia spół­ki jest prowadze­nie hodowli zar­o­dowej zwierząt, pro­dukcji  rol­nej, dzi­ałal­noś­ci hand­lowej w zakre­sie obro­tu zwierzę­ta­mi, pro­duk­ta­mi i artykuła­mi pochodzenia zwierzęcego, roślin­nego oraz włas­nej wytwór­c­zoś­ci i usług dla rol­nict­wa. W dniu 1 sierp­nia 2016 r. (data wpisu do KRS połączenia spółek) nastąpiło połącze­nie spół­ki Ośrod­ka Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią z siedz­ibą w Garzynie, ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo (spół­ka prze­j­mu­ją­ca) ze spółką Hodowla Zar­o­dowa Zwierząt KNYSZYN Spół­ka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią z siedz­ibą w Knyszynie-Zamku 15, 19–120 Knyszyn, w (spół­ka prze­j­mowana) – akt notar­i­al­ny: rep. „A” nr 2788/2016 z dnia 24.05.2016 r.

Spół­ka gospo­daru­je na tere­nie wojew­ództ­wa wielkopol­skiego – 3228 ha i pod­lask­iego – 583ha. Posi­a­da łącznie 3 811 ha grun­tów. W spółce użyt­ki rolne wynoszą 3634 ha, co stanowi około 96% powierzch­ni ogółem spół­ki. Grunty orne obe­j­mu­ją powierzch­nię około 3379 ha, a trwałe użyt­ki zielone 255 ha. Zarówno jakość gleb (wskaźnik boni­tacji 1,28), jak i rozłóg grun­tów moż­na uznać za korzystne. Wyjątkiem jest gospo­darst­wo Knyszyn, gdzie jakość gleb (wskaźnik boni­tacji 0,63) oraz rozłóg jest mniej korzystny.

Siedz­i­ba Spół­ki zna­j­du­je się w miejs­cowoś­ci Garzyn w połud­niowo-zachod­niej częś­ci woj. wielkopol­skiego (20 km od Lesz­na, 80 km od Poznania).

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Spół­ka z o. o. w Garzynie należy do spółek hodowlanych — o znacze­niu strate­gicznym dla Skar­bu Państ­wa. Mis­ją OHZ „Garzyn” jest rozwój nowoczes­nego przed­siębiorstwa hodowlanego ofer­u­jącego wysok­iej jakoś­ci nośni­ki postępu bio­log­icznego dla hodowli bydła mlecznego, trzody chlewnej oraz owiec. Przed­siębiorstwo poprzez swo­ją dzi­ałal­ność hodowlaną i wdroże­niową wpły­wa na postęp w dziedzinie pro­dukcji rol­niczej w Polsce.

[sep­a­ra­tor top=“60”] [title size=“2”]Wystawy i nagrody[/title] [tabs tab1=“Odznaczenia” tab2=“Wystawy i nagrody”] [tab id=1] [clients][client link=”#” image=“http://ohz-garzyn.pl/wp-content/uploads/sites/8/2012/07/HIT-2005.jpg”] [client link=”#” image=“http://ohz-garzyn.pl/wp-content/uploads/sites/8/2012/07/gazele-biznesu-2006.jpg”] [client link=”#” image=“http://ohz-garzyn.pl/wp-content/uploads/sites/8/2012/07/bezpieczne-gospodarstwo-rolne-2008.jpg”] [client link=”#” image=“http://ohz-garzyn.pl/wp-content/uploads/sites/8/2012/07/HIT-2008.jpg”] [client link=”#” image=“http://ohz-garzyn.pl/wp-content/uploads/sites/8/2012/07/wielkopolski-rolnik-roku-2009.jpg”] [client link=”#” image=“http://ohz-garzyn.pl/wp-content/uploads/sites/8/2012/07/gepard-biznesu-2010.jpg”] [client image=“http://ohz-garzyn.pl/wp-content/uploads/sites/8/2012/07/rolnik-darmer-roku-2011.jpg” title=“Rolnik — Farmer roku 2011”] [/clients] [/tab] [tab id=2] Nasze zwierzę­ta, które prezen­tu­je­my na licznych wys­tawach, reg­u­larnie zdoby­wa­ją najwyższe trofea.
 • IX Ogólnopol­s­ka Wys­tawa Zwierząt Hodowlanych Minikowo 2016

 

 • Cham­pi­on – jałówka 12–13 miesięcy
 • V‑ce Cham­pi­on – jałówka 14–15 miesięcy
 • XXIII Region­al­na Wys­tawa Zwierząt Hodowlanych – Szepi­etowo 2016

 

 • Cham­pi­on – jałówka w I kat­e­gorii wiekowej
 • Cham­pi­on – jałówka w II kat­e­gorii wiekowej
 • Cham­pi­on– jałówka w III kat­e­gorii wiekowej
 • Cham­pi­on – krowa I laktacja
 • V‑ce Cham­pi­on – krowa III laktacja
 • XXIII Region­al­na Wys­tawa Zwierząt Hodowlanych – Sielinko 2016

 

 • Super Cham­pi­on i Cham­pi­on – jałówka w II kat­e­gorii wiekowej
 • V‑ce Cham­pi­on – jałówka w II kat­e­gorii wiekowej
 • V‑ce Cham­pi­on – krowa w II laktacji
 • Cham­pi­on – krowa III laktacja
 • Puchar Dyrek­to­ra WODR w Poz­na­niu dla “Najlep­szego Hodow­cy Bydła Mlecznego”
 • Puchar Starosty Leszczyńskiego dla “Najlep­szego Hodow­cy Bydła Mlecznego”
 • Cham­pi­on – losz­ka pbz
 • Puchar Starosty Leszczyńskiego dla “Najlep­szego Hodow­cy Trzody chlewnej”
 • Puchar Preze­sa PPZHiPTC “Pol­sus” za najwyższą zbior­czą wartość hodowlaną BLUB loszki
 • Cham­pi­on – tryczek Merynosa Polskiego
 • XXI Region­al­na Wys­tawa Zwierząt Hodowlanych – Sielinko 2015

 

 • Cham­pi­on – jałówka Dal­maty­ka w I kat­e­gorii wiekowej
 • Cham­pi­on – jałówka Kra­su­la III kat­e­gorii wiekowej
 • Cham­pi­on – jałówka Kuna V kat­e­gorii wiekowej
 • Cham­pi­on – krowa Minewra I laktacja
 • Cham­pi­on – krowa ADDISON III laktacja
 • Puchar Dyrek­to­ra ARR dla “Najlep­szego Hodow­cy Bydła Mlecznego”
 • Puchar Preze­sa Wielkopol­skiego Cen­trum Hodowli i Rozro­du Zwierząt w Poz­na­niu dla “Najład­niejszej Krowy Po Buha­ju z WCHiRZ”
 • Cham­pi­on – knurek wbp
 • Cham­pi­on – knurek pbz
 • Cham­pi­on – losz­ka miesza­ń­cowa pbz x wbp
 • Puchar Marsza­ł­ka Woj. Wielkopol­skiego dla “Najlep­szego Hodow­cy Trzody chlewnej”
 • Cham­pi­on – macior­ka Merynosa Polskiego
 • Puchar Dyrek­to­ra WODR w Poz­na­niu dla “Najlep­szej Staw­ki Maciorek Ras Matecznych”
 • XXVII Kra­jowa Wys­tawa Zwierząt Hodowlanych Poz­nań 2015

 

 • Cham­pi­on – jałówka Dal­maty­ka 10–11 miesięcy
 • V‑ce Cham­pi­on – jałówka Aga­ta 22–24 miesięcy
 • Cham­pi­on – krowa ADDISON III laktacja

 

 • VIII Ogólnopol­s­ka Wys­tawa Bydła Hodowlanego – Szepi­etowo 2014

 

 • V‑ce Cham­pi­on – krowa ADDISON II laktacja
 • V‑ce Cham­pi­on — krowa ADDISON III laktacja
 • XX Region­al­na Wys­tawa Zwierząt Hodowlanych – Sielinko 2014

 

 • V‑ce Cham­pi­on – jałówka 10–11 miesięcy
 • V‑ce Cham­pi­on – krowa Haiti I laktacja
 • Super Cham­pi­on Wys­tawy i Cham­pi­on – krowa ADDISON II laktacja
 • Cham­pi­on – krowa ADDISON III laktacja

 

 • XIX Region­al­na Wys­tawa Zwierząt Hodowlanych – Sielinko 2013

 

 • Cham­pi­on – losz­ka miesza­ń­cowa pbz x wbp
 • V‑ce Cham­pi­on – losz­ka wbp
 • Puchar Dyrek­to­ra ARR dla “Najlep­szego Hodow­cy Trzody Chlewnej”
 • XXVI Kra­jowa Wys­tawa Zwierząt Hodowlanych Poz­nań 2013

 

 • Cham­pi­on – jałówka Dal­maty­ka 10–11 miesięcy
 • Cham­pi­on – jałówka Aga­ta 12–13 miesięcy
 • V‑ce Cham­pi­on – jałówka Dra­ga 14–15 miesięcy
 • Super Cham­pi­on Wys­tawy i Cham­pi­on – krowa Jan­ka II laktacja 
 • Cham­pi­on – krowa Aga­ta III laktacja
 • V‑ce Cham­pi­on – tryczek hodowlany merynos pol­s­ki w starym typie
 • V‑ce Cham­pi­on – macior­ka hodowlana merynos pol­s­ki w starym typie
 • Europe­js­ki Cham­pi­onat Bydła Rasy HF Fri­bourg – Szwa­j­caria 2013

 

 • Udzi­ał krowy Nee­dle III lak­tac­ja. Pol­s­ka reprezen­tac­ja liczyła osiem szt. krów

 

 • XVIII Region­al­na Wys­tawa Zwierząt Hodowlanych – Sielinko 2012

 

 • Cham­pi­on – losz­ka wbp
 • V‑ce Cham­pi­on – losz­ka pbz
 • V‑ce Cham­pi­on – losz­ka mieszańcowa
 • Puchar Starosty Leszczyńskiego dla “Najlep­szego Hodow­cy Powiatu Leszczyńskiego”

 

 • Ogólnopol­s­ka Wys­tawa Bydła Hodowlanego – Sielinko 2012

 

 • V‑ce Cham­pi­on – krowa Dura II laktacja
 • XVII Region­al­na Wys­tawa Zwierząt Hodowlanych – Sielinko 2011

 

 • Cham­pi­on – knurek miesza­ń­cowy dur x pi
 • V‑ce Cham­pi­on – losz­ka wbp
 • Europe­js­ki Cham­pi­onat Bydła Rasy HF Cre­mona – Włochy 2010

 

 • Udzi­ał 2 szt. krów. Pol­s­ka reprezen­tac­ja liczyła osiem szt. krów.
 • XVI Region­al­na Wys­tawa Zwierząt Hodowlanych „Sielinko 2010”

 

 • Losz­ka rasy wbp x pbz — cham­pi­on
 • Losz­ka rasy wbp — V‑ce cham­pi­on
 • XV Region­al­na Wys­tawa Zwierząt Hodowlanych „Sielinko 2009”

 

 • Knurek rasy wbp — cham­pi­on
 • Losz­ka rasy wbp — cham­pi­on
 • XXIII Kra­jowa Wys­tawa Zwierząt Hodowlanych „Poz­nań 2008”

 

 • Losz­ka miesza­ń­cowa – V‑ce cham­pi­on
 • XIII Region­al­na wys­tawa zwierząt hodowlanych „Sielinko 2007”

 

 • knurek rasy Duroc — wyróżnie­nie za najwyższą wartość hodowlaną BLUP dla ras ojcows­kich prezen­towanych na wystawie
 • XII Region­al­na wys­tawa zwierząt hodowlanych w Sielinku

 

 • Knurek rasy wbp zdobył cham­pi­ona,
 • Knurek rasy Duroc zdobył cham­pi­ona,
 • Losz­ka rasy pbz x wbp zdobyła cham­pi­ona
 • VII Region­al­na wys­tawa zwierząt hodowlanych w Sielinku

 

 • Krowa Haiti — cham­pi­on
 • Knurek wbp — cham­pi­on
 • IV Region­al­na wys­tawa zwierząt hodowlanych w Pudliszkach

 

 • krowa Haiti — cham­pi­on i super­cham­pi­on wystawy
[/tab] [/tabs]

OHZ GARZYN Sp. z o.o.