Slide background
Slide background
Slide background

 

[tabs tab1=“Produkcja zwierzę­ca” tab2=“Produkcja roślin­na”] [tab id=1]

Bydło mleczne

Trzoda chlewna

OwceOwce

Bydło mięsne

[title size=“2”]Bydło mleczne[/title]

Slide background

  STADO WOLNE OD BVD-MD 

Slide background

  STADO WOLNE OD BVD-MD 

Slide background

  STADO WOLNE OD BVD-MD 

 

Sta­do pon­ad 3700 sztuk w tym 1450 krów rasy pol­s­ka hol­sz­tyno-fryzyjs­ka w dwóch obo­rach w Wielkopolsce i jed­nej na Pod­la­siu. Obo­ra w Górznie w 2017 roku osiągnęła prze­cięt­ną wyda­jność pon­ad 12 tysię­cy kilo­gramów mle­ka od krowy. Hodow­com ofer­u­je­my jałów­ki cielne i buha­je do rozpło­du o wysokim indek­sie PF. Odchowu­je­my i sprzeda­je­my buha­je hodowlane do SHi­UZ-ów po wybit­nych krowach zak­wal­i­fikowanych przez PFH­BiPM na mat­ki buhajów.

 

[title size=“2”]Trzoda chlewna[/title]

Slide background

  STATUS ZDROWOTNY SPF 

Slide background

  STATUS ZDROWOTNY SPF 

Slide background

  STATUS ZDROWOTNY SPF 

Slide background

 

Sta­do 350 macior kra­jowych ras mate­cznych WBP i PBZ oraz duroc o najwyższym sta­tusie zdrowot­nym SPF tzn. spe­cif­ic pato­gen free — wolne od specy­ficznych pato­genów świń. Do terenowej hodowli ofer­u­je­my: czys­tora­sowe losz­ki i knur­ki PBZ i WBP oraz losz­ki krzyżówkowe. Możli­woś­ci pro­duk­cyjne fermy to 4 tysiące loszek i 1 tysiąc knurków. Ofer­u­je­my także knur­ki duroc i knur­ki krzyżówkowe duroc x pietrain.

 

[title size=“2”]Owce[/title]

Slide background

  WOLNE OD GENU TRZĘSAWKI (SCRAPIE)  

Slide background

  WOLNE OD GENU TRZĘSAWKI (SCRAPIE)  

Slide background

  WOLNE OD GENU TRZĘSAWKI (SCRAPIE)  

 

Dwa sta­da: merynos pol­s­ki w starym typ­ie — 200 matek oraz białogłowa owca mięs­na — 40 matek.  Sta­do osią­ga dobre para­me­try odchowu (plen­ność pon­ad 145%). Od 2007 sta­do MPS jest zak­wal­i­fikowane do pro­gra­mu rol­nośrodowiskowego ras zachowaw­czych. Do sprzedaży przez­nacza­my: mate­ri­ał hodowlany, jag­nię­ta rzeźne i wełnę.

 

[title size=“2”]Bydło mięsne[/title]

Slide background

  HIGHLAND 

Slide background

  HIGHLAND 

Slide background   HIGHLAND 

 

W spółce utrzy­mu­je­my eksten­sy­wniena ter­e­nach nie wyko­rzys­tanych rol­nic­zo pon­ad 20 sztuk szkock­iego  bydła High­land. Wzbo­ga­ca­ją one wiz­erunek firmy. Są atrakcją. Chęt­nie przekazu­je­my sztu­ki do agro­tu­rystyk, ogrodów zoo­log­icznych i chowu ama­torskiego. Ofer­u­je­my: buha­je do użytkowa­nia rozpłodowego i rzeźnego oraz krowy i jałów­ki do dal­szego chowu.[/tab]

[tab id=2]

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

Spół­ka gospo­daru­je na tere­nie wojew­ództ­wa wielkopol­skiego – 3 230 ha i pod­lask­iego – 583ha. Posi­a­da łącznie 3 813 ha gruntów.
Pro­dukc­ja roślin­na jest ściśle pod­porząd­kowana pro­dukcji zwierzęcej. Pri­o­ry­tetem jest zapewnie­nie ziar­na zbóż, słomy, siana i masy zielonek do zak­isza­nia dla wypro­dukowa­nia pasz na potrze­by hodowli zwierząt w Spółce.

Wśród roślin uprawnych domin­u­ją zboża, które stanow­ią pon­ad 40% powierzch­ni zasiewów. Bura­ki cukrowe zaj­mu­ją corocznie podob­ny udzi­ał (około 10%) dając plon około 70–80 ton/ha, nato­mi­ast uprawa rzepaku zaj­mu­je powierzch­nię 20% grun­tów ornych przy śred­nich plonach około 4 ton/ha. 

Na plony duży wpływ ma wprowadze­nie nowej tech­nologii uprawy – jeden lub dwa prze­jazdy (mniejsze ugni­atanie gle­by i zachowanie lep­szej struk­tu­ry), a także zwięk­sze­nie nawoże­nia organ­icznego z obór na głębok­iej ściółce, stosowanie mikroele­men­tów i dobrych środ­ków ochrony roślin. Jed­nak w ostrożnym planowa­niu bierze­my pod uwagę zmi­en­ną aurę i niedostatek opadów. 

Przy uzu­pełnie­niu potrzeb roślin nawoza­mi min­er­al­ny­mi i właś­ci­wej ochronie wyma­gana jest tylko odpowied­nia ilość opadów i przyz­woite dobowe tem­per­atu­ry by osiągnąć reg­u­larnie bard­zo wysok­ie i dobrej jakoś­ci plony. 

Duży kom­pleks mag­a­zynowy z nowoczes­ną suszarnią zna­j­du­je w cen­tral­nym punkcie spół­ki w Cen­trum Pas­zowo Mag­a­zynowym w Drob­ninie. Skład­owane są tam zboża z włas­nych zbiorów i kom­po­nen­ty do pro­dukcji pasz – łącznie moż­na zmagazynować 20 tys. ton zbóż. 

W ofer­cie sprzedaży Spół­ka posi­a­da pszenicę ozimą kon­sump­cyjną i pas­zową, rzepak, kukury­dzę, buraki

[/tab] [/tabs]

OHZ GARZYN Sp. z o.o.