ZAPYTANIE O CENĘ

 Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zaprasza uprawnione pod­mio­ty do składa­nia ofert na wyko­nanie wyce­ny sprzę­tu:

 

Ład­owar­ka teleskopowa John Deere 3400, rok pro­dukcji 2001
Ciąg­nik rol­niczy Deutz-Fahr Agro­tron, rok pro­dukcji 2004

 

Ofer­ta powin­na zaw­ier­ać:

 

Imię, Nazwisko i adres lub nazwę (fir­mę) i siedz­ibę oferenta.
Ofer­owaną cenę za wyko­nanie usłu­gi.
Kserokopię/skan doku­men­tów upraw­ni­a­ją­cych Oferenta do wykony­wa­nia zamówienia.
Ter­min real­iza­cji […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup i mon­taż zabu­dowy skrzyni ładunkowej do samo­chodu Dacia Dokker”. 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
[…]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025  z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup zgra­bi­ar­ki do zielonek”. 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej […]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

w try­bie art. 701 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025   z późn. zm.) na zadanie: „Budowa myjni dla maszyn rol­niczych”                                        

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025    z późn. zm.) na zadanie: „Wyko­nanie doku­men­tacji pro­jek­towo-kosz­to­rysowej rozbiór­ki budynku mag­a­zynu w Mierze­jew­ie”   

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025   z późn. zm.) na zadanie: „Zakup przy­czepy do prze­wozu zwierząt” 

ZAPYTANIE O CENĘ

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na wyko­nanie usłu­gi śru­towa­nia mokrego ziar­na kukury­dzy:

Miejsce wyko­na­nia usłu­gi: Gospo­darst­wo Drob­nin, gm. Krzemie­niewo, powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopolskie.planowana ilość ziar­na: 1500 ton­przewidy­wany ter­min rozpoczę­cia usłu­gi ok. 20.09.2019 r. – dopre­cy­zowanie ter­minu nastąpi tele­fon­icznie przed rozpoczę­ciem zbioru (ter­min uza­leżniony od warunk­ów pogodowych)usługa maszyny z bocznym wysypem na […]

Autor |18 czerwca, 2019|zapytania|0 komentarzy|