ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zakup sad­zonek drzew. 
  I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem zaproszenia jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zakup  słomy zbożowej ze zbiorów 2021

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Orga­ni­za­torem jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn  ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemieniewo.
Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przyczyn.

II. Przed­miot oferty.

Przed­miotem ofer­ty jest zakup słomy do ście­le­nia z pszeni­cy lub pszenży­ta zbalo­towanej lub do zbalo­towa­nia  ze zbiorów 2021
Ter­min dostawy: żni­wa 2021 – lub inny […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup sys­te­mu zarządza­nia sta­dem Del­pro wraz z jed­nos­tką koń­cową i mon­i­torem, dwa komplety

 I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Budowa samo­chodowej wagi zagłębionej 60 t monolitycznej” 
 I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na usługę koszenia kukury­dzy na kiszonkę

 

Miejsce wyko­na­nia usłu­gi: Gospo­darst­wo Drob­nin, gm. Krzemie­niewo,  powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopolskie.

- zbiór kukury­dzy w ter­minie 16–20 sier­pień 2021 r., uza­leżniony od warunków

atmos­fer­ycznych

- obszar ok. 250 ha – uza­leżnione od plonu

- tech­nolo­gia zbioru typu shred­lage lub sieczkarnią rocznik 2020 i […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na:

- zak­isza­cz do zielonek a 100 g

 

Miejsce dostawy: Gospo­darst­wo Drob­nin, gm. Krzemie­niewo, powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopol­skie – 250 opakowań

 

Miejsce dostawy: Gospo­darst­wo Knyszyn-Zamek, gm. Knyszyn,  powiat moniec­ki, woj. pod­lask­ie – 90 opakowań

Ter­min real­iza­cji: od 24.05.2021 r.

Dostawa par­ti­a­mi wg zapotrzebowania.

 

Ofer­ty należy przesłać pocztą elek­tron­iczną na adres: zakupy@garzyn.pl

 

Ofer­ty […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740  z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup przy­czepy trans­portowej – 2 szt.”. 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na zakup:

Dla gosp. Drobnin:
Rękaw foliowy do sianok­iszonek grubość min. 220 µm dł. 75 m śr. 2,7 m  20 szt.
Rękaw foliowy do sianok­iszonek grubość min. 220 µm dł. 60 m śr. 2,7 m   15 szt.
Folia silosowa biało-czarna, grubość min. 150 µm

dł. […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup kół do ciąg­ników do uprawy międzyrzędowej” 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup piel­ni­ka do uprawy międzyrzędowej” 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli […]