ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wyko­nanie podłączenia do kanal­iza­cji san­i­tarnej nieru­chomoś­ci poprzez studzienkę przyłączeniową

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145  z późn. zm.)                                  

 

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem jest Ośrodek […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wyko­nanie oper­atu sza­cunkowego nieru­chomoś­ci w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).                                 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na usłu­gowe kopanie buraków kom­ba­jnem samo­bieżnym:

 

- 6–cio rzę­dowym z kołowym sys­te­mem kopią­cym, z odliś­cian­iem i ogław­ian­iem,

z roz­drab­ni­an­iem liś­ci, bez noży odci­na­ją­cych głów­ki buraków – sys­tem zwany FRONT

MULCZER

- kopanie buraków i pryz­mowanie na danym polu lub na wskazanym miejs­cu skład­owa­nia

- ter­miny kopa­nia:

15–18.09.2020 r. – 35,85 ha […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.)  na wyko­nanie usług geo­dezyjnych.
 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na:

Usłu­gowe pra­sowanie słomy prasą wielko­gabary­tową (duża kost­ka), sło­ma pocię­ta

na 2 cm – ok. 1000 ton „+ — 10%”.

W ofer­cie należy podać:

- typ maszyny z rodza­jem cię­cia słomy

- wielkość kost­ki

- wagę kost­ki

- cenę usłu­gi (maszy­na z ciąg­nikiem i oper­a­torem)

Miejsce wyko­na­nia usłu­gi: Gospo­darst­wo Drob­nin, gm. Krzemie­niewo,     […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup i mon­taż sys­te­mu odzysku ciepła z mle­ka”   
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na wyko­nanie usłu­gi śru­towa­nia mokrego ziar­na kukury­dzy:

1. miejsce wyko­na­nia usłu­gi: Gospo­darst­wo Drob­nin, gm. Krzemie­niewo,  powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopol­skie.

- planowana ilość ziar­na: 1500 ton

            — przewidy­wany ter­min rozpoczę­cia usłu­gi ok. 15.09.2020 r. – dopre­cy­zowanie   ter­minu nastąpi tele­fon­icznie przed rozpoczę­ciem zbioru.

(ter­min uza­leżniony od warunk­ów pogodowych )

- […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na zakup:

I. Dla gosp. Drob­nin:

Rękaw foliowy do sianok­iszonek grubość min. 210 µm dł. 75 m śr. 2,7 m  30 szt.
Rękaw foliowy do sianok­iszonek grubość min. 210 µm dł. 60 m śr. 2,7 m   10 szt.
Folia silosowa biało-czarna, grubość min. 150 µm

dł. 200 […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na usługę koszenia kukury­dzy na kiszonkę

 

Miejsce wyko­na­nia usłu­gi: Gospo­darst­wo Drob­nin, gm. Krzemie­niewo,  powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopol­skie.

- zbiór kukury­dzy w ter­minie 10–15 sier­pień 2020 r., uza­leżniony od warunk­ów

atmos­fer­ycznych

- obszar ok. 200–260 ha – uza­leżnione od plonu

- tech­nolo­gia zbioru typu shred­lage

- dłu­gość cię­cia siecz­ki 28–30 mm

[…]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie  ofer­ty na:

wpy­chanie i ubi­janie kiszon­ki w silosie ład­owarką kołową o masie włas­nej powyżej 22 ton

 

W ofer­cie należy podać:

- typ maszyny

- masę włas­ną maszyny

- pojem­ność łyż­ki

- cenę za godz­inę usłu­gi ( bez pali­wa)

- miejsce wyko­na­nia usłu­gi: Gospo­darst­wo Drob­nin, gm. Krzemie­niewo,   powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopol­skie.

 

Ter­min wyko­na­nia usłu­gi […]