ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025  z późn. zm.) na zadanie: „Wyko­nanie doku­men­tacji pro­jek­towo-kosz­to­rysowej na  dos­tosowanie wewnętrznej stacji trans­for­ma­torowej w Knyszynie-Zamku”
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT — usługowe koszenie zbóż i rzepaku

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie  ofer­ty na: wpy­chanie i ubi­janie kiszon­ki w silosie ład­owarką kołową o masie włas­nej powyżej 22 ton

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT — zbiór zielonek

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na usługę:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na usługę koszenia kukury­dzy na kiszonkę

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

usłu­gowe kosze­nie zbóż i rzepaku  „ŻNIWA 2019”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380  z późn. zm.) na zadanie: „Wyko­nanie doku­men­tacji pro­jek­towo-kosz­to­rysowej prze­bu­dowy stodoły w Górznie”   

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wyko­nanie pię­ci­o­let­niego przeglą­du budynków i budowli w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380   z późn. zm.)                                  

Autor |15 października, 2018|przetargi, USŁUGI, zakup|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380  z późn. zm.) na zadanie: „Mod­ern­iza­c­ja hydro­forni w m. Knyszyn-Zamek, gm. Knyszyn.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380    z późn. zm.) na zadanie: „Zakup i mon­taż sys­te­mu zarządza­nia sta­dem”