ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740  z późn. zm.) na zadanie: „Wycin­ka drzew w m. Oporówko” 
  I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem zaproszenia jest Ośrodek […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na wyko­nanie usłu­gi śru­towa­nia mokrego ziar­na kukury­dzy na polu:

 

- planowana ilość ziar­na: 1500 ton

-świad­cze­nie usłu­gi 20 godz./dobę

- wyda­jność śru­town­i­ka 25t/godz.

- przewidy­wany ter­min rozpoczę­cia usłu­gi ok. 13.09.2021 r. – dopre­cy­zowanie   ter­minu nastąpi tele­fon­icznie przed rozpoczę­ciem zbioru. (ter­min uza­leżniony od warunk­ów pogodowych )

- koszt należy podać […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie  ofer­ty na:

Usługę pakowa­nia zielon­ki prasą do rękawa foliowego – ok. 10 rękawów
Usługę zbioru zielon­ki wozem samoz­bier­a­ją­cym z noża­mi, wóz z aplika­torem zakiszacza

- areał: ok 100 ha

wpy­chanie i ubi­janie kiszon­ki w silosie ład­owarką kołową o masie włas­nej powyżej 16 ton

W ofer­cie należy podać:

- typ […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Rozbiór­ka dwóch budynków garażowych w Górznie” 
  I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem zaproszenia jest […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Wyko­nanie doku­men­tacji pro­jek­towo-kosz­to­rysowej jałown­i­ka wraz z obiek­ta­mi towarzyszą­cy­mi w Luboni” 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
[…]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na:

 

Usłu­gowe kosze­nie zbóż i rzepaku  „ŻNIWA 2021” – areał ok. 1300 ha „+ — 15%”

- usługę należy wykon­ać bez szarpacza słomy 5 kom­ba­j­na­mi wyposażony­mi  w rozrzut­nik plew

- pali­wo niezbędne do wyko­na­nia usłu­gi zapewni Zamawiający.

- omłot odby­wać się będzie wspól­nie z 2 kom­ba­j­na­mi Zle­ca­jącego,  ewentualnie […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wyko­nanie podłączenia do kanal­iza­cji san­i­tarnej nieru­chomoś­ci poprzez studzienkę przyłączeniową

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145  z późn. zm.) 

 

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem jest Ośrodek […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wyko­nanie oper­atu sza­cunkowego nieru­chomoś­ci w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.). 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na usłu­gowe kopanie buraków kom­ba­jnem samobieżnym:

 

- 6–cio rzę­dowym z kołowym sys­te­mem kopią­cym, z odliś­cian­iem i ogławianiem,

z roz­drab­ni­an­iem liś­ci, bez noży odci­na­ją­cych głów­ki buraków – sys­tem zwany FRONT

MULCZER

- kopanie buraków i pryz­mowanie na danym polu lub na wskazanym miejs­cu składowania

- ter­miny kopania:

15–18.09.2020 r. – 35,85 ha […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.)  na wyko­nanie usług geodezyjnych.
 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z […]