ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wyko­nanie oper­atu sza­cunkowego nieru­chomoś­ci w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).                                 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. […]

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OŚRODEK   HODOWLI   ZARODOWEJ   „GARZYN” Spół­ka   z o. o. z siedz­ibą w Garzynie ul. Leszczyńs­ka 34 64–120 Krzemie­niewo ogłasza prze­targ ust­ny nieogranic­zony na sprzedaż  nieru­chomoś­ci zabu­dowanej stanow­iącej aport Spół­ki położonej  w Garzynie, gmi­na Krzemie­niewo, składa­jącej się z dzi­ał­ki nr dzi­ał­ki nr 255/3  o pow. 5,3269 ha na której posad­owione są budyn­ki inwen­tarskie ferm trzody chlewnej.

Sprzedaż nieruchomości

OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJGARZYN” Spół­ka z o.o.  z siedz­ibą w Garzynie, ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo  zamierza przez­naczyć do sprzedaży następu­jące nieru­chomoś­ci: