ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wyko­nanie rocznego przeglą­du budynków i budowli w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740  z późn. zm.) 

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem jest Ośrodek Hodowli Zarodowej […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zakup sad­zonek drzew. 
  I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem zaproszenia jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740  z późn. zm.) na zadanie: „Wycin­ka drzew w m. Oporówko” 
  I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem zaproszenia jest Ośrodek […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na wyko­nanie usłu­gi śru­towa­nia mokrego ziar­na kukury­dzy na polu:

 

- planowana ilość ziar­na: 1500 ton

-świad­cze­nie usłu­gi 20 godz./dobę

- wyda­jność śru­town­i­ka 25t/godz.

- przewidy­wany ter­min rozpoczę­cia usłu­gi ok. 13.09.2021 r. – dopre­cy­zowanie   ter­minu nastąpi tele­fon­icznie przed rozpoczę­ciem zbioru. (ter­min uza­leżniony od warunk­ów pogodowych )

- koszt należy podać […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zakup  słomy zbożowej ze zbiorów 2021

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Orga­ni­za­torem jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn  ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemieniewo.
Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przyczyn.

II. Przed­miot oferty.

Przed­miotem ofer­ty jest zakup słomy do ście­le­nia z pszeni­cy lub pszenży­ta zbalo­towanej lub do zbalo­towa­nia  ze zbiorów 2021
Ter­min dostawy: żni­wa 2021 – lub inny […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup urządzenia wielo­funkcyjnego (kserokopi­ar­ka) szt. 1

 I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Wyko­nanie utwardzenia przy budynkach inwen­tars­kich w Górznie” 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem zaproszenia jest […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup samo­chodu osobowo-dostaw­czego typu Van”. 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli […]

Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o.o. w Garzynie poszukuje pracowników

 
DOJARZA KRÓW
OPERATORA WOZU PASZOWEGO
DOWOŻĄCEGO PASZĘ
PRACOWNIKA DO OBSŁUGI CIELĄT
KIEROWCĘ kat. B i C DO TRANSPORTU ZWIERZĄT
MAGAZYNIERA
 

 
 
Atu­ta­mi kandy­da­ta będą:

doświad­cze­nie zawodowe przy pra­cy ze zwierzę­ta­mi (dla stanowisk obsłu­gi zwierząt)
inic­jaty­wa i odpowiedzialność 

 

Fir­ma oferuje:

sta­bil­ną pracę w opar­ciu o umowę
atrak­cyjne wynagrodzenie
możli­wość zakwaterowania
paki­ety pozapłacowe

 

Ofer­ty z lis­tem motywa­cyjnym i CV prosimy przesyłać na adres:

 
Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. […]

Autor |2 lipca, 2021|inne|0 komentarzy|

ZAPYTANIE

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej “Garzyn” Sp. z o. o. Ogłasza zapy­tanie ofer­towe na ser­wis urządzeń udo­jowych, schładzal­niczych, zgar­ni­aczy oborni­ka firmy DeLaval na okres roku od 01.07.2021:
w oborze Górzno hala 2x 10 bok w bok,zgarniacze typu delta
w oborze Mierze­je­wo hala karuzela HBR 24 stanowiska, zgar­ni­acze typu delta
w Oborze Knyszyn hala bok w bok 2x 8 stanowisk.

Proszę o podanie staw­ki godzi­nowej, dojazdu, […]