About Andrzej

This author has not yet filled in any details.
So far Andrzej has created 15 entries.

Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o.o. w Garzynie poszukuje pracowników

 
DOJARZA KRÓW
OPERATORA WOZU PASZOWEGO
DOWOŻĄCEGO PASZĘ
PRACOWNIKA DO OBSŁUGI CIELĄT
KIEROWCĘ kat. B i C DO TRANSPORTU ZWIERZĄT
MAGAZYNIERA
 

 
 
Atu­ta­mi kandy­da­ta będą:

doświad­cze­nie zawodowe przy pra­cy ze zwierzę­ta­mi (dla stanowisk obsłu­gi zwierząt)
inic­jaty­wa i odpowiedzialność 

 

Fir­ma oferuje:

sta­bil­ną pracę w opar­ciu o umowę
atrak­cyjne wynagrodzenie
możli­wość zakwaterowania
paki­ety pozapłacowe

 

Ofer­ty z lis­tem motywa­cyjnym i CV prosimy przesyłać na adres:

 
Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. […]

Autor |2 lipca, 2021|inne|0 komentarzy|

ZAPYTANIE O CENĘ

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na wyko­nanie usłu­gi czyszczenia i legal­iza­cji zbiorników pali­wowych podziemnych:

Ilość zbiorników – 4 szt.

Pojem­ność zbiorni­ka – 10 000 litrów

Miejsce wyko­na­nia usłu­gi: Drob­nin 3a, 64–120 Krzemieniewo.

Proszę o podanie ceny net­to [zł] za wyko­nanie usługi.

Ter­min real­iza­cji do: 30.11.2019 r. 

Ofer­ty należy przesłać pocztą elek­tron­iczną na adres: garzyn@garzyn.pl

Ofer­ty należy przesłać do dnia 06.09.2019 r., do godziny 12:00

Zas­trzegamy sobie prawo […]

Autor |29 sierpnia, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup sprzę­tu rolniczego”

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny.Organizatorem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn, ul. […]

Autor |16 sierpnia, 2019|przetargi|0 komentarzy|

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

w try­bie art. 701 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)na zadanie: „Wymi­ana pokrycia dachów”

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Prze­targ odby­wa się zgod­nie z art. 701i 703- 705 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny.Organizatorem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemieniewo.Organizator zastrzega […]

Autor |17 lipca, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup bel­ki opryski­wacza HAZ 30”

I. Infor­ma­c­je ogólne

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny.Organizatorem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. […]

Autor |12 lipca, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPYTANIE O CENĘ

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na zakup nawozów

Proszę o podanie ceny net­to [zł] za tonę z uwzględ­nie­niem dostawy w wymienione lokalizacje.

Ter­min dostawy do: 20.07.2019 r. (polifos­ka), 31.10.2019 r. (pozostałe).

Ofer­ty należy przesłać pocztą elek­tron­iczną na adres: garzyn@garzyn.pl

Ofer­ty należy przesłać do dnia 05.07.2019 r., do godziny 10:00

Zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub […]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

w try­bie art. 701 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) na zadanie: „Budowa pły­ty obornikowej w m. Knyszyn-Zamek”

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Prze­targ odby­wa się zgod­nie z art. 701 i 703 — 705 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny.Organizatorem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. […]

Autor |28 czerwca, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPYTANIE O CENĘ

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na usłu­gowe pra­sowanie słomy prasą wielko­gabary­tową (duża kost­ka), sło­ma pocię­ta na 2–3 cm – ok. 200 ton „+ — 10%”.

W ofer­cie należy podać:

typ maszyny­wielkość kostki­wagę kost­ki­cenę usłu­gi (maszy­na z ciąg­nikiem i operatorem)

Ter­min wyko­na­nia usłu­gi: planowany ter­min rozpoczę­cia usłu­gi 20.07.2019 r. – dopre­cy­zowanie ter­minu nastąpi dwa dni […]

Autor |18 czerwca, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPYTANIE O CENĘ

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na wyko­nanie usłu­gi śru­towa­nia mokrego ziar­na kukurydzy:

Miejsce wyko­na­nia usłu­gi: Gospo­darst­wo Drob­nin, gm. Krzemie­niewo, powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopolskie.planowana ilość ziar­na: 1500 ton­przewidy­wany ter­min rozpoczę­cia usłu­gi ok. 20.09.2019 r. – dopre­cy­zowanie ter­minu nastąpi tele­fon­icznie przed rozpoczę­ciem zbioru (ter­min uza­leżniony od warunk­ów pogodowych)usługa maszyny z bocznym wysypem na […]

Autor |18 czerwca, 2019|zapytania|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup wozu asenizacyjnego”

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny­Or­ga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. […]

Autor |13 czerwca, 2019|przetargi|0 komentarzy|