About Andrzej

This author has not yet filled in any details.
So far Andrzej has created 8 entries.

ZAPYTANIE O CENĘ

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na usłu­gowe pra­sowanie słomy prasą wielko­gabary­tową (duża kost­ka), sło­ma pocię­ta na 2–3 cm – ok. 200 ton „+ — 10%”.

W ofer­cie należy podać:

typ maszyny­wielkość kostki­wagę kost­ki­cenę usłu­gi (maszy­na z ciąg­nikiem i oper­a­torem)

Ter­min wyko­na­nia usłu­gi: planowany ter­min rozpoczę­cia usłu­gi 20.07.2019 r. – dopre­cy­zowanie ter­minu nastąpi dwa dni […]

Autor |Czerwiec 18th, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPYTANIE O CENĘ

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na wyko­nanie usłu­gi śru­towa­nia mokrego ziar­na kukury­dzy:

Miejsce wyko­na­nia usłu­gi: Gospo­darst­wo Drob­nin, gm. Krzemie­niewo, powiat leszczyńs­ki, woj. wielkopolskie.planowana ilość ziar­na: 1500 ton­przewidy­wany ter­min rozpoczę­cia usłu­gi ok. 20.09.2019 r. – dopre­cy­zowanie ter­minu nastąpi tele­fon­icznie przed rozpoczę­ciem zbioru (ter­min uza­leżniony od warunk­ów pogodowych)usługa maszyny z bocznym wysypem na […]

Autor |Czerwiec 18th, 2019|zapytania|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup wozu aseniza­cyjnego”

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny­Or­ga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. […]

Autor |Czerwiec 13th, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)na zadanie: „Zakup kom­put­era przenośnego (lap­top) – 1 szt.”

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny.Organizatorem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn, […]

Autor |Maj 23rd, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup zgra­bi­ar­ki do zielonek”.

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny.Organizatorem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. […]

Autor |Maj 23rd, 2019|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)  na wyko­nanie oper­atów sza­cunkowych nieru­chomoś­ci.

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny­Or­ga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn ul. Leszczyńs­ka […]

Autor |Maj 23rd, 2019|przetargi|0 komentarzy|

Narodowy Pokaz Koni Arabskich

Kra­jowy Ośrodek Wspar­cia Rol­nict­wa wraz z Pol­skim Klubem Wyś­cigów Kon­nych zaprasza­ją na XL Nar­o­dowy Pokaz Koni Arab­s­kich Czys­tej Krwi, który odbędzie się w dni­ach 10–12 sierp­nia. Wydarze­nie to od lat gro­madzi czołówkę najpiękniejszych i naj­cen­niejszych koni arab­s­kich z państ­wowych i pry­wat­nych stadnin.W tym roku świę­to wszys­t­kich miłośników tych dos­to­jnych zwierząt będzie mieć miejsce na his­to­rycznym torze wyś­cigów kon­nych Służewiec […]

Autor |Czerwiec 18th, 2018|inne|0 komentarzy|

Sprzedaż nieruchomości

OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJGARZYN” Spół­ka z o.o.  z siedz­ibą w Garzynie, ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemie­niewo  zamierza przez­naczyć do sprzedaży następu­jące nieru­chomoś­ci: 

antep escort gaziantep escort bayan