About Artur Hofman

This author has not yet filled in any details.
So far Artur Hofman has created 187 entries.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wyko­nanie rocznego przeglą­du budynków i budowli w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740  z późn. zm.) 

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem jest Ośrodek Hodowli Zarodowej […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zakup sad­zonek drzew. 
  I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem zaproszenia jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740  z późn. zm.) na zadanie: „Wycin­ka drzew w m. Oporówko” 
  I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem zaproszenia jest Ośrodek […]

SPRZEDAŻ PSZENICY KONSUMPCYJNEJ ze zbiorów 2021 — 1000 ton

Fir­ma Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. ofer­u­je do sprzedaży 1000 ton PSZENICY kon­sump­cyjnej ze zbiorów 2021 o para­me­tra­ch : białko pow.12,5%, gęs­tość min.76kg/hl, licz­ba opada­nia pow.220 s, wilgo­t­ność max.14,5%, zanieczyszczenia nieużyteczne do 2 %.

Ofer­owana ilość 1000 ton może zostać sprzedana w całoś­ci lub częś­ci (min­i­mal­na par­tia 100 ton), zas­trzegamy sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty, prowadzenia dal­szych negocjacji […]

Autor |31 sierpnia, 2021|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup niszczar­ki szt. 1” 

Autor |31 sierpnia, 2021|przetargi|0 komentarzy|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nadesłanie ofer­ty na wyko­nanie usłu­gi śru­towa­nia mokrego ziar­na kukury­dzy na polu:

 

- planowana ilość ziar­na: 1500 ton

-świad­cze­nie usłu­gi 20 godz./dobę

- wyda­jność śru­town­i­ka 25t/godz.

- przewidy­wany ter­min rozpoczę­cia usłu­gi ok. 13.09.2021 r. – dopre­cy­zowanie   ter­minu nastąpi tele­fon­icznie przed rozpoczę­ciem zbioru. (ter­min uza­leżniony od warunk­ów pogodowych )

- koszt należy podać […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zakup  słomy zbożowej ze zbiorów 2021

I. Infor­ma­c­je ogólne.

Orga­ni­za­torem jest Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „GARZYN” Sp. z o. o., Garzyn  ul. Leszczyńs­ka 34, 64–120 Krzemieniewo.
Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo swo­bod­nego wyboru ofer­ty lub unieważnie­nie wyboru bez poda­nia przyczyn.

II. Przed­miot oferty.

Przed­miotem ofer­ty jest zakup słomy do ście­le­nia z pszeni­cy lub pszenży­ta zbalo­towanej lub do zbalo­towa­nia  ze zbiorów 2021
Ter­min dostawy: żni­wa 2021 – lub inny […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Zakup urządzenia wielo­funkcyjnego (kserokopi­ar­ka) szt. 1

 I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) na zadanie: „Wyko­nanie utwardzenia przy budynkach inwen­tars­kich w Górznie” 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem zaproszenia jest […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w try­bie art. 66–70 ustawy z dnia 23  kwiet­nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.)  na zadanie: „Zakup samo­chodu osobowo-dostaw­czego typu Van”. 
I. Infor­ma­c­je ogólne.

Wybór oferenta oraz zawar­cie umowy odby­wa się zgod­nie z art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. — Kodeks cywilny
Orga­ni­za­torem prze­tar­gu jest Ośrodek Hodowli […]