Slide background
Slide background
Slide background
a
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

 

Ośrodek Hodowli Zar­o­dowej „Garzyn” Sp. z o.o. jest jed­noosobową spółką Skar­bu Państ­wa i należy do spółek hodowlanych o znacze­niu strate­gicznym dla pol­skiego rol­nict­wa. Uprawnienia właś­ci­ciel­skie w sto­sunku do Spół­ki wykonu­je Kra­jowy Ośrodek Wspar­cia Rol­nict­wa. Mis­ją OHZ Garzyn jest prowadze­nie hodowli na najwyższym poziomie w celu zaspoko­je­nia potrzeb pol­skiego rol­nict­wa.

Struktura organizacyjna

W skład spół­ki wchodzą obec­nie dwa gospo­darst­wa w układzie następu­ją­cych jed­nos­tek:

  • Gospo­darst­wo Drob­nin z Mierze­jew­em i Brylewem, Oporówko z Oporowem i Lubonią, Garzyn z Górznem
  • Gospo­darst­wo Knyszyn z Ogrod­nika­mi

Slide backgroundSlide thumbnail

Na tere­nie wielkopol­s­ki orga­ni­za­cyjnie jest jed­no gospo­darst­wo — Drob­nin i w woj. pod­laskim również jed­no – Knyszyn. Prowad­zone dzi­ałal­noś­ci: Gospo­darst­wo Drob­nin z Cen­trum Pas­zowo-Mag­a­zynowym, nowoczes­nym warsz­tatem, fer­mą zar­o­dową trzody chlewnej w Brylewie, oborą w Mierze­jew­ie, oborą w Górznie i owczarnią w Brylewie oraz Gospo­darst­wo Knyszyn z oborą w Knyszynie i owczarnią w Ogrod­nikach.

 

OHZ GARZYN Sp. z o.o.